Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Mínim personal i familiar

(Arts. 56 a 61 de la Llei de l'IRPF)

Aquest mínim és el resultat de sumar el mínim del contribuent i els mínims per descendents, ascendents i discapacitat.

Mínim del contribuent

El mínim del contribuent és, amb caràcter general, de 5.550 € anuals.

Tenint en compte l'edat del contribuent el mínim general s'incrementa en les següents quantitats:

 • Contribuents d'edat superior a 65 anys: 1.150 € anuals.

 • Contribuents d'edat superior a 75 anys: 1.400 € anuals addicionals.

En el supòsit de defunció del contribuent, la quantia del mínim del contribuent s'aplicarà integrament.

En declaració conjunta d'unitats familiars, no dona dret a l'aplicació del mínim del contribuent l'altre cònjuge, però sí resulta computable l'increment del mínim del contribuent, si la seva edat és superior a 65 anys o a 75 anys.

Mínim del contribuent
General 5.500 €
Més de 65 anys 5.500 € + 1.150 €
Més de 75 anys 5.550 € + 1.150 € + 1.400 €

Mínim per descendents

Tenen  aquesta consideració de "descendents" a l'efecte de l'aplicació d'aquest mínim,  els fills, nets, besnets, etc., que descendeixen del contribuent  i que estan units a aquest per vincle de parentesc en línia recta per consanguinitat o per adopció, sense que s'entenguin incloses les persones unides al contribuent per vincle de parentesc en línia col·lateral (nebots) o per afinitat (fillastres).

S'assimilen als descendents, a aquests efectes, les persones vinculades al contribuent per raó  de tutela, acolliment o curatela,  en els termes previstos en la legislació civil aplicable o,  fora dels casos anteriors, als qui tinguin atribuïda per resolució judicial el seu guarda i custòdia.

Per beneficiar-se del mínim per descendents, aquests han de complir els següents requisits :

 • Conviure amb el contribuent que aplica el mínim familiar (situació existent a data de meritació de l'impost; 31 de desembre de cada any o defunció del contribuent en dia diferent).

  S'assimilarà a la convivència amb el contribuent la dependència respecte d'aquest últim.

 • Ser menor de 25 anys, o sigui quin sigui la seva edat si el descendent té un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 • No tenir rendes anuals superiors a 8.000 €, excloses les exemptes.

 • No presentar declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 €.

En cas de defunció d'un descendent que generi dret al mínim per aquest concepte, la quantia aplicable és de 2.400 euros.

Mínim per descendents (menors de 25 anys o amb discapacitat)

1r 2.400 €
2n 2.700 €
3r 4.000 €
4t i següents 4.500 €
Per a descendents menors de 3 anys + 2.800 €
En cas de defunció 2.400 €

Mínim per ascendents

Tenen tal consideració els pares, avis, besavis, etc. dels qui descendeixi el contribuent i que estiguin units a aquest per vincle de parentesc en línia recta per consanguinitat o per adopció, sense que s'entenguin incloses les persones unides al contribuent per vincle de parentesc en línia col·lateral (oncles, o oncles avis) o per afinitat (sogres).

Per aplicar el mínim per ascendents, aquests han de complir els requisits següents :

 • L'ascendent ha de tenir més de 65 anys o un grau de discapacitat igual o superior al 33% sigui quin sigui la seva edat.

 • Que convisqui amb el contribuent, com a mínim, la meitat del període impositiu. Es considera que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat, que, depenent del mateix, siguin internats en centres especialitzats.

 • Que no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €.

 • Que l'ascendent no presenti declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 €.

En cas de defunció d'un ascendent que generi dret al mínim per aquest concepte, la quantia aplicable és de 1.150 euros.

Mínim per ascendents
Més de 65 anys o amb discapacitat (qualsevol edat) 1.150 €
Més de 75 anys 1.150 € + 1.400 €
En cas de defunció 1.150 €