Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Renda 2022

 1. Persones amb discapacitat
 2. No tributen en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  (Art. 7 de la Llei de l'IRPF)

 3. Rendiments del treball

  (Arts. 19.2.f) de la Llei de l'IRPF i 46 del Reglament de l'IRPF)

 4. Rendiments d'activitats econòmiques

  (Arts. 30.2.5ª.a), 32.2.1º i 2n de la Llei de l'IRPF i 26 del Reglament de l'IRPF)

 5. Guanys i pèrdues patrimonials

  (Art. 33..3 i 4.b) i disposició addicional quinzena de la Llei de l'IRPF)

 6. Patrimonis protegits de persones amb discapacitat

  (Arts. 54 de la Llei de l'IRPF i 71 del Reglament de l'IRPF)

 7. Plans de pensions i altres sistemes de previsió social

  (Arts. 51, 52 i disposició addicional novena de la Llei de l'IRPF; arts. 49 a 51 i disposició transitòria dinovena del Reglament de l'IRPF)

 8. Mínims
 9. Deduccions generals
 10. Deduccions per persones amb discapacitat a càrrec-DAFAS-

  (Art. 81 bis i disposició addicional quaranta-dosena de la Llei de l'IRPF; art. 60 bis del Reglament de l'IRPF)

 11. Deduccions autonòmiques