Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

No tributen en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

(Art. 7 de la Llei de l'IRPF)

Les següents rendes estan exemptes i no han de declarar-se per les persones amb discapacitat:

 • Les prestacions econòmiques reconegudes per la Seguretat Social o per les entitats que les substitueixin:

  • Conseqüència d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

  • Les prestacions per maternitat o paternitat i les familiars no contributives regulades, respectivament, en els Capítols VI i VII del Títol II i en el Capítol I del títol VI del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, i les pensions i havers passius d'orfandat i a favor de nets i germans, menors de vint-i-dos anys o incapacitats per a qualsevol treball, percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives.

 • Les pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de Classes Passives, sempre que la lesió o malaltia que hagués estat causa de les mateixes inhabiliti per complet al perceptor de la pensió per a qualsevol professió o ofici, i les pagades igualment per Classes Passives a favor de nets i germans incapacitats per a qualsevol treball.

 • Les prestacions que, en situacions idèntiques a les anteriors, hagin estat reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, per les Mutualitats de Previsió Social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentada.

  La quantia exempta té com a límit l'import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.

  L'excés tributarà com a rendiment del treball.

 • Les quantitats percebudes d'institucions públiques per acolliment de persones amb discapacitat, en modalitat simple, permanent o preadoptiva o els equivalents previstos en els ordenaments de les CCAA

 • Els ajuts econòmics atorgats per institucions públiques a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% per finançar la seva estada en residències o centres de dia , si la resta de les seves rendes no excedeixen el doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM per a 2022: 8.106,28 € - LÍMIT: 8.106,28 € X 2 = 16.212,56 €).

 • Els rendiments del treball derivats de les prestacions obtingudes en forma de renda per persones amb discapacitat corresponents a les aportacions al sistema de previsió social especial constituït a favor de les mateixes.

  També estan exempts els rendiments del treball derivats de les aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat.

  El límit anual d'aquesta exempció és 3 vegades l'IPREM (2022: 8.106,28 € - LÍMIT: 8.106,28 € X 3 = 24.318,84 €).

  Des de l'1 de gener de 2015 el límit d'exempció va deixar de ser conjunt i s'aplica de forma individual i separada per a cadascun dels dos rendiments anteriors.

 • Les prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a atencions en l'entorn familiar i assistència personalitzada que derivin de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 • Els ajuts excepcionals per danys personals en els supòsits d'incapacitat permanent absoluta causats directament pels sinistres als que sigui d'aplicació el Reial Decret llei 2/2019, de 25 de gener, el Reial Decret llei 11/2019, de 20 de setembre i d'altres.