Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Patrimonis protegits de persones amb discapacitat

(Arts. 54 de la Llei de l'IRPF i 71 del Reglament de l'IRPF)

La Llei 41/2003 de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat, té com a objectiu afavorir la constitució de fons patrimonials vinculats a la satisfacció de les necessitats vitals de les persones amb discapacitat. Per això, estableix una sèrie de mesures per afavorir les aportacions a títol gratuït als patrimonis protegits reforçant els beneficis fiscals a favor de les persones amb discapacitat.

  1. Beneficiaris del patrimoni protegit
  2. Reduccions per aportacions al patrimoni protegit
  3. Tractament fiscal de les aportacions rebudes

    (Art. 17.k) i disposició addicional divuitena de la Llei de l'IRPF)