Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Reduccions per aportacions al patrimoni protegit

Persones aportacions de les quals donen dret a la reducció

  • Les que tinguin una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, amb la persona amb discapacitat.

  • El cònjuge de la persona amb discapacitat.

  • Les que tinguessin a càrrec seu a la persona amb discapacitat en règim de tutela o acolliment.

En cap cas donen dret a reducció les aportacions efectuades per la pròpia persona amb discapacitat al seu propi patrimoni protegit.

Quantia de la reducció

Les aportacions realitzades en l'exercici al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat i, si escau, l'excés d'aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis 2018 a 2021, podran ser objecte de reducció en la base imposable d'aquest exercici conforme als següents límits màxims:

  1. 10.000 € anuals  per a cada aportante i pel conjunt de patrimonis protegits als que efectuï aportacions.

  2. 24.250 €  anuals  per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuïn aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit.

Quan concorrin  diverses aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit  i se superi aquest últim límit (24.250 €), les reduccions corresponents a aquestes aportacions hauran de ser minorades de forma proporcional a l'import de les respectives aportacions, de manera que el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones físiques que realitzin aportacions a favor d'un mateix patrimoni  protegit no excedeixi 24.250 € anuals.

Les aportacions realitzades que no haguessin pogut reduir-se en els exercicis  2018 a 2021 per excedir els límits quantitatius de reducció fiscal o per insuficiència de la base imposable, s'imputaran a aquest exercici, sempre que s'hagués sol·licitat en les respectives declaracions poder reduir l'excés en els quatre exercicis següents. La reducció dels excessos, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims de reducció que a continuació es comenten, es realitzarà amb prioritat a la que correspongui a les aportacions efectuades en l'exercici.

Les aportacions realitzades l'any 2022 que excedeixin els límits màxims anteriorment comentats, inclòs el relatiu a l'import positiu de la base imposable general del contribuent,  donaran dret a reduir la base imposable dels quatre períodes impositius següents, fins a esgotar, si escau, a cadascun d'ells els imports màxims de reducció.