Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Tractament fiscal de les aportacions rebudes

(Art. 17.k) i disposició addicional divuitena de la Llei de l'IRPF)

Les aportacions realitzades al patrimoni protegit tenen la consideració de rendiments del treball per a la per­sona amb discapacitat titular d'aquest patrimoni, amb els següents límits i condicions:

  1. Quan els aportantes són contribuents de  l' IRPF, fins a l'import de 10.000 €  anuals per cada aportante i de 24.250 €  anuals per al conjunt de tots els aportantes.

  2. Quan els aportantes són contribuents de l'impost sobre societats,  sempre que les aportacions hagin estat despesa dedu­cible en l'impost sobre societats, amb el límit de 10.000 €  anuals. Aquest límit és independent dels indicats en el número 1° anterior.

L'import de les aportacions que, per excedir els límits i condicions anteriorment comentats, no tingui la consideració de rendiments del treball estarà subjecte a l'Impost sobre Successions i Donacions.

Finalment, les quantitats que, en els termes anteriorment comentats, tinguin la consideració de rendiments del treball no estan subjectes a retenció o ingrés a compte.

La integració dels rendiments del treball en la base imposable de  l' IRPF  del contribuent amb discapacitat, titular del patrimoni protegit, s'efectuarà només per l'import en què aquests rendiments excedeixin tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), import aquest que en l'exercici 2022 ascendeix a  24.318,84 € (8.106,28 € x 3).