Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Definició

Als efectes de l'IRPF, tenen la consideració de persones amb discapacitat els contribuents que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

En particular, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%, quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau.