Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Aportacions

Dan dret a reduir la base imposable, les aportacions realitzades a Plans de Pensions, Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència severa o de gran dependència, constituïts a favor de:

 1. Persones amb un grau de  discapacitat psíquica igual o superior al 33%.

 2. Persones amb un grau de  discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.

 3. Persones que tinguin una incapacitat declarada judicialment independentment del seu grau, sempre que s'intentin resolucions judicials anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil.

  A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei 8/2021 s'estén a les resolucions que declarin la curatela representativa.

Les aportacions poden fer-se per:

 • La pròpia persona amb discapacitat partícip; redueixen la base imposable en la declaració del contribuent amb discapacitat que realitza l'aportació.

 • Els que tinguin relació de parentesc amb la persona amb discapacitat en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, i pel cònjuge o els qui li tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment; redueixen la base imposable en la declaració de la persona que les realitza.

Les aportacions anuals màximes són:

 1. 24.250 € anuals per a les aportacions realitzades per les persones amb discapacitat partícip.

 2. 10.000 € anuals per a les aportacions realitzades per cadascuna de les persones amb les que el partícip amb discapacitat tingui relació de parentesc, pel cònjuge o pels quals li tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment. Tot això, sens perjudici de les aportacions que aquestes persones puguin realitzar al seu respectiu pla de pensions.

 3. 24.250 € anuals, computant tant les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat com les realitzades per totes aquelles altres que realitzin aportacions a favor del mateix partícip amb discapacitat.

Els límits establerts seran conjunts per a tots els sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat.

Les aportacions podran ser objecte de reducció de la base imposable de l'IRPF amb els següents límits màxims:

 1. 24.250 € anuals per a les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat partícip.

 2. 10.000 € anuals per a les aportacions realitzades per cadascun d'aquells amb els que la persona amb discapacitat tingui relació de parentesc o tutoria, així com pel cònjuge. Tot això, sens perjudici de les aportacions que puguin realitzar als seus propis plans de pensions.

 3. 24.250 € anuals per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que realitzin aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat, incloses les de la pròpia persona amb discapacitat.

Les aportacions realitzades que no haguessin pogut reduir-se en els exercicis 2017 a 2021  per insuficiència de la base imposable, s'imputaran a l'exercici 2022, sempre que s'hagués sol·licitat en les respectives declaracions poder reduir l'excés en els cinc exercicis següents.