Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

1. Actualització de l'IVA a la normativa duanera comunitària

Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, es modifiquen diversos preceptes de la Llei de  l' IVA  per a l'harmonització i adaptació del seu contingut a la normativa duanera comunitària, pel que fa a:

  • La feta imposable importació, incloent la ultimació del règim de dipòsit diferent del duaner de béns prèviament importats i vinculats a aquest règim aplicant l'exempció de l'article 65 de la Llei de l'IVA, excepte en relació als béns objecte d'Impostos Especials a què es refereix la lletra b) de l'apartat cinquè de l'annex de la Llei de l'IVA, cas en què la  ultimació del règim de dipòsit diferent del duaner determinarà la realització d'una operació assimilada a la importació, i no una importació.

    En relació amb aquestes modificacions, es realitzan una sèrie d'ajustaments tècnics per incloure el  càlcul de la base imposable de les importacions i de les operacions assimilades a importacions de béns  en el cas  de béns que abandonin el règim de dipòsit diferent del duaner.

  • Les operacions assimilades a les importacions, eliminant la menció a la sortida d'àrees exemptes com un espai físic determinat.

  • Les exempcions en les exportacions, afegint el supòsit de què els béns siguin transportats fora de la Comunitat per qui ostenti la condició d'exportador de conformitat amb la normativa duanera.

  • Les exempcions en les operacions assimilades a les exportacions, que no comprendran les exportacions, entregues intracomunitàries o operacions exemptes pels articles 20 i 20 bis LIVA. Així mateix, s'estableix l'exempció dels serveis prestats per professionals estibadors en nom propi a favor d'empreses estibadores que, al seu torn, els prestin als titulars de l'explotació de determinats vaixells.

  • Les exempcions relatives a les situacions de dipòsit temporal i altres situacions, que no comprendran les exportacions i operacions assimilades, així com les operacions exemptes per l'article 20  de la Llei de l'IVA.

  • La liquidació de l'IVA en les importacions, afegint el supòsit de què la declaració duanera es presenti en un altre Estat membre, cas en què es basarà en la informació rebuda del mateix.