Salta al contingut principal

Manual pràctic IVA 2023.

Portada del manual pràctic d'IVA 2023

Aquesta publicació té efectes merament informatius

 1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
 2. Presentació
 3. Capítol 1. Novetats a destacar el 2023
 4. Capítol 2. Introducció
 5. Capítol 3. Fet imposable i Exempcions
 6. Capítol 4. Subjectes passius. Repercussió. Meritació. Base imposable i Tipus impositiu
 7. Capítol 5. Deduccions i devolucions
 8. Capítol 6. Els règims especials a l'IVA
 9. Capítol 7. La fiscalitat de les PIMES. El règim simplificat
 10. Capítol 8. La gestió de l'impost sobre el valor afegit
 11. Capítol 9. Les declaracions informatives de l'IVA. Models 390, 349 i 379
 12. Capítol 10. Obligacions formals dels subjectes passius de l'IVA: Factures i Llibres Registre
 13. Apèndix normatiu
 14. Índex de models