Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Renúncia al règim simplificat

Amb caràcter general, la renúncia al règim simplificat s'haurà d'efectuar a l'hora de presentar la declaració de començament de l'activitat (cas en què, la renúncia assorteix efectes des que s'iniciï l'activitat), o el mes de desembre anterior a l'any natural en què hagi d'assortir efectes, mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal.

S'entendrà també realitzada la renúncia quan es presenti en termini l'autoliquidació del primer trimestre de l'any aplicant el règim general. En cas d'inici d'activitat, s'entendrà efectuada la renúncia si s'aplica el règim general en la primera autoliquidació que presenti  en termini després del començament de l'activitat.

No obstant això, el termini de renúncia als règims simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca i la revocació de la mateixa, que hagin d'assortir efectes per a l'any 2023, és des del 25 de desembre de 2022 fins al 31 de gener de 2023.

Les renúncies i revocacions presentades per a l'any 2023 als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca durant el mes de desembre de 2022, amb anterioritat al 25 de desembre de 2021, s'entenen presentades en període hàbil, podent ser modificada l'opció realitzada en el termini esmentat en el paràgraf anterior.

La renúncia produeix efectes durant un període mínim de tres anys i s'entendrà prorrogada tàcitament en els anys següents, llevat que sigui revocada el mes de desembre anterior a l'any natural en què hagi de produir efectes.

Quan l'empresari o professional vingués realitzant una activitat acollida al règim simplificat i iniciés durant l'any una altra susceptible d'acollir-se a aquest règim, o al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, la renúncia al règim especial corresponent per aquesta última activitat no tindrà efectes per a aquell any respecte de l'activitat que es venia realitzant amb anterioritat.

Si l'any immediatament anterior a aquell en què la renúncia al règim simplificat hagués d'assortir efectes se supera el límit que determina el seu àmbit d'aplicació, aquesta renúncia es tindrà per no efectuada.