Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Concepte d'or d'inversió

Es consideren or d'inversió:

  1. Els lingots o làmines d'or de llei igual o superior a 995 mil·lèsimes i pes del qual s'ajusti al que disposa l'apartat novè de l'annex de la Llei de l'IVA.

  2. Les monedes d'or que reuneixin els següents requisits:

    1. Que siguin de llei igual o superior a 900 mil·lèsimes.

    2. Que hagin estat encunyades amb posterioritat a l'any 1800.

    3. Que siguin o hagin estat moneda de curs legal en el seu país d'origen.

    4. Que siguin comercialitzades habitualment per un preu no superior en un 80 per cent al valor de mercat de l'or contingut en elles.

En qualsevol cas s'entén que aquests requisits es compleixen respecte de les monedes d'or incloses en la relació que es publiqui en el «Diari Oficial de la Unió Europea »abans de l'1 de desembre de cada any. Es considerarà que aquestes monedes compleixen els requisits exigits per ser considerats or d'inversió durant l'any natural següent a aquell en què es publiqui o en els anys successius mentre no es modifiquin les publicades anteriorment.