Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

La declaració informativa sobre pagaments transfronterers. Model 379

El creixement del comerç electrònic en els últims anys ha estat exponencial i ha generalitzat la realització de compres transfrontereres.

En aquest context, amb l'objectiu de dotar als Estats membres d'instruments adequats per al control de les operacions transfrontereres en les que, sent d'aplicació el principi de tributació en destinació i el destinatari consumidor final, la Directiva (UE ) 2020/284, del Consell, de 18 de febrer de 2020 per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, pel que fa a la introducció de determinats requisits per als proveïdors de serveis de pagament, introdueix per als proveïdors de serveis de pagaments que intervenen en aquestes operacions l'obligació de mantenir registres detallats dels pagaments associats i a comunicar-los als diferents Estats membres.

La transposició a l'ordenament espanyol del contingut de la Directiva anterior, de la qual data límit és el 31 de desembre de 2023, s'ha emportat cap parcialment a través de l'article 166 quater de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, introduït per l'article 33 de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria d'accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d'actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius,  que obliga als proveïdors de serveis de pagament Estat del qual membre d'origen o acollida sigui el regne d'Espanya a mantenir registres suficientment detallats dels pagaments transfronterers realitzats i a la seva remissió a l'Administració tributària.

La completa transposició de la Directiva exigeix el desplegament reglamentari dels registres que es regularà en el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit mitjançant la modificació del mateix a través del Projecte de Reial decret, pel qual es modifiquen el Reglament de l'impost sobre el Valor, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i el Reglament de procediments amistosos en matèria d'imposició directa, aprovat pel Reial decret 1794/2008, de 3 de novembre.

El text de l'esmentat projecte, sotmès al tràmit d'informació pública el 29 de maig de 2023, proposa la incorporació al Reglament de  l'  IVA d'un nou article 62 ter, que reguli el contingut dels registres dels proveïdors de serveis de pagament i d'un nou article 81 bis per a regular l'obligació de presentar la declaració relativa als registres mantinguts per proveïdors de serveis de pagament, termini, forma i model.

Finalment, és necessari fer referència al projecte d'ordre per a l'aprovació del model 379 «Declaració informativa sobre pagaments transfronterers», actualment en tramitació, que farà possible el compliment de l'obligació de subministrament d'informació a càrrec dels proveïdors de serveis de pagament descrita en els paràgrafs anteriors.

  1. Obligats a la presentació del model 379
  2. Contingut de la declaració informativa sobre pagaments fronterers
  3. Concepte de pagament transfronterer
  4. Termini i forma de presentació del model 379