Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim de la Unió

1. Definicions

Es considerarà:

 1. Empresari o professional no establert en l'Estat membre de consum: qualsevol empresari o professional que tingui establerta la seu de la seva activitat econòmica en el territori de la Comunitat o que posseeixi en ella un establiment permanent, però que no tingui establerta aquesta seu en el territori de l'Estat membre de consum ni posseeixi en ell un establiment permanent.

 2. Estat membre d'identificació:

  • L'Estat membre en el que l'empresari o professional tingui establerta la seu de la seva activitat econòmica.

  • Quan l'empresari o professional no tingui establerta la seu de la seva activitat econòmica en la Comunitat, s'atendrà a l'únic Estat membre en el que tingui un establiment permanent.

  • Quan l'empresari o professional no tingui establerta la seu de la seva activitat econòmica en la Comunitat, però disposi d'establiment permanent en diversos Estats membres, l'Estat pel qual opti d'entre els Estats membres en què disposi d'un establiment permanent.

  • Quan l'empresari o professional no tingui establerta la seu de la seva activitat econòmica ni tingui establiment permanent algun en la Comunitat, l'Estat membre en el que s'iniciï l'expedició o el transport dels béns i si hagués més d'un l'Estat membre pel qual opti.

  L'opció per un Estat membre vincularà en tant no sigui revocada i serà vàlida, com a mínim, durant l'any natural en què s'exercita l'opció i els dos anys següents.

 3. Estat membre de consum:

  • En el cas de les prestacions de serveis, l'Estat membre en el que es considera que té lloc la prestació de serveis.

  • En el cas de vendes a distància intracomunitàries de béns, l'Estat membre d'arribada de l'expedició o el transport dels béns amb destinació al clienta.

  • En el cas d'entregues de béns per part d'una interfície, quan l'expedició o el transport dels béns entregats comience i acabi en el mateix Estat membre.

2. Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se al règim de la Unió:

 1. Els empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum, que prestin serveis que es considerin prestats en aquest últim, a destinataris que no tinguin la condició d'empresari o professional.

 2. Els empresaris o professionals que realitzin vendes a distància intracomunitàries de béns.

 3. Les interfícies electròniques que realitzin les entregues interiors de béns en les condicions previstes en l'article 8 bis.b) d'aquesta la Llei de l'IVA.

El règim de la Unió s'aplicarà a:

 1. Totes les prestacions de serveis efectuats pels empresaris o professionals acollits a aquest règim que es localitzin en un Estat membre diferent d'aquell en el que l'empresari o professional acollit a aquest règim especial tingui la seu de la seva activitat o un establiment permanent.

 2. Totes les vendes intracomunitàries a distància efectuades per l'empresari o professionals acollits a aquest règim.

 3. Totes les entregues interiors efectuats per les interfícies electròniques acollides a aquest règim en les condicions previstes en l'article 8 bis.b) de Llei de l'IVA.

3. Identificació a l'efecte d'aquest règim

El número d'operador a l'efecte del Règim de la Unió quan Espanya sigui l'estat membre d'identificació serà el número d'identificació fiscal ja assignat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a l'empresari o professional.

4. Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació són les següents:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal.

 2. Declarar l'inici, modificació o cessament de les operacions acollides a aquest règim especial (formulari 035).

 3. Presentar una autoliquidació per cada trimestre natural, independentment de què hagi realitzat operacions a les que se'ls apliqui aquest règim especial (model 369).

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període al que es refereix la mateixa.

 4. Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació en el termini de presentació de l'autoliquidació.

 5. Portar i mantenir un registre de les operacions incloses en aquest règim especial.

  Aquest registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i es conservarà durant un període de deu anys.

 6. Expedir i entregar factura per totes les operacions acollides a aquest règim especial.

5. Modificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades, s'efectuaran en l'autoliquidació corresponent a un període posterior presentat en el termini màxim de tres anys des de la data en què va haver de presentar-se l'autoliquidació inicial que es pretén modificar.

6. Deducció de les quotes suportades

 1. En cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a aquest règim especial, no podran deduir-se en l'autoliquidació periòdica corresponent a aquest règim (model 369) les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i serveis destinats a la realització de les operacions acollides al mateix.

 2. Per les quotes suportades en el territori d'aplicació de l'Impost:

  • Si a més de les operacions incloses en aquest règim realitzan d'altres per les quals tinguin obligació de presentar autoliquidacions periòdiques d'IVA, les deduiran en aquestes autoliquidacions.

  • Si no realitzan aquestes altres operacions i no estan establerts en la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 119 bis de la Llei de l'IVA, sense que s'exigeixi que estigui reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost, ni la designació de representant fiscal a Espanya.

 3. Per les quotes suportades en uns altres Estats membres:

  • Si estan establerts en el territori d'aplicació de l'Impost, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 117 bis de la Llei de l'IVA.

  • Si no estan establerts en el territori d'aplicació l'Impost ni la resta de la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagin suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es pugui exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en aquell Estat membre.

 4. En el cas d'empresaris o professionals amb seu a les Canarias, Ceuta o Melilla, que no estan establerts en el territori d'aplicació de l'Impost ni a la resta de la Comunitat i que no realitzan altres operacions diferents de les acollides al règim especial que li obliguin a presentar autoliquidacions pel règim general de l'IVA:

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades a Espanya a través del procediment previst en l'article 119 de la Llei de l'IVA.

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en uns altres Estats membres a través del procediment previst en l'article 117 bis de la Llei de l'IVA, en aplicació de la Directiva 2008/9/CE.