Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis

S'inclouen dins aquests règims:

 1. El règim exterior de la Unió, aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals.

 2. El règim de la Unió, aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum, a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals, a les vendes a distància intracomunitàries de béns i a les entregues interiors de béns realitzades en les condicions previstes en l'article 8 bis.b) de la Llei de l'IVA.

 3. El règim d'importació, aplicable a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers, sempre que el seu valor no excedeixi 150 euros.

Els règims anteriors venen a substituir amb efectes 1 de juliol de 2021 als règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica:

 1. El règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat.

 2. El règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'estat membre de consum.

Els règims substituïts permetien ingressar mitjançant una única autoliquidació l'IVA degut en diferents Estats membres pels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i prestats per via electrònica a consumidors finals.

Aquests règims es van denominar «Mini Finestreta Única» o «Mini One-Stop Shop» (MOSS) i el seu objectiu fonamental era minorar la «càrregues fiscals indirectes» dels empresaris o professionals prestadors dels serveis inclosos en els mateixos, evitant que haguessin de donar-se d'alta en cada Estat membre de consum i permetent-los presentar les seves declaracions des d'un únic Estat membre.

La substitució d'aquests règims pels nous té per objecte ampliar les operacions que poden acollir-se al mecanisme de finestreta única, ampliació que s'acompanya dels següents canvis introduïts per l'article desè del Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril, i pel Reial decret 424/2021, de 15 de juny:

 1. La modificació del règim comunitari de vendes a distància mitjançant la creació d'una nova categoria d'entrega de béns: les vendes intracomunitàries a distància. El nou règim implica la tributació en destinació de les vendes intracomunitàries a particulars, excepte les efectuades per les microempreses establertes en un únic Estat membre que realitzin vendes intracomunitàries a particulars d'uns altres Estats membres de forma ocasional, que tributaran en l'Estat membre d'establiment fins a assolir el límit de 10.000 euros (IVA exclòs) i en l'Estat membre de consum una vegada excedit el límit anterior, amb la possibilitat d'optar per la tributació en destinació encara no superat el límit.

  El límit de 10.000 euros no serà d'aplicació quan les vendes a distància intracomunitàries de béns siguin efectuades, totalment o parcialment, des d'un Estat membre diferent del d'establiment.

 2. La implantació d'un règim especial de naturalesa similar al règim comunitari de vendes a distància per a les vendes de béns importats de països o territoris tercers, que incorpora una exempció en la importació d'aquells béns pels quals el subjecte passiu s'aculli al nou règim d'importació que es cregui.

 3. S'elimina l'exempció de l'IVA a la importació per a béns d'escàs valor.

 4. La implicació de les plataformes digitals en la recaptació de l'IVA meritat en determinades vendes a distància de béns importats i vendes localitzades a l'interior de la Comunitat. Per fer-ho, s'introdueixen les modificacions necessàries per considerar-les subjectes passius en determinades operacions en les que intervinguin en les que es considerarà que reben els béns del proveïdor i els entreguen al consumidor final. Amb l’objecte d'evitar una doble imposició, l'entrega del proveïdor a la plataforma estarà exempta i donarà dret a deduir.

 5. La unificació del límit determinant de la tributació en destinació de les vendes intracomunitàries a distància i dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i prestats per via electrònica efectuades o prestats per les microempreses establertes en un únic estat membre.

Com a conseqüència dels canvis anteriors, la «Mini Finestreta Única» passa a denominar-se «Finestreta Única» o «One-Stop Shop» (OSS) i es cregui la «{{{import}}} One-Stop Shop» (IOSS), passant a incloure's en la finestreta única des de l'1 de juliol de 2021, a més dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i els prestats per via electrònica a consumidors finals, les següents operacions:

 1. Les vendes intracomunitàries a distància de béns.

 2. Les vendes a distància de béns importats.

 3. Tots els serveis oferts a consumidors finals per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat.

 4. Tots els serveis oferts a consumidors finals per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum.

 5. Les entregues de béns localitzades a l'interior de la Comunitat subjecte del qual passiu sigui una interfície electrònica d'acord amb el que disposa l'article 8.bis.b) de la Llei de  l' IVA.

Els nous règims es completen amb la introducció d'una modalitat especial per a la declaració i pagament de les importacions efectuades per aquells empresaris o professionals que, complint determinats requisits i tenint dret a acollir-se al règim d'importació, no s'acullin al mateix.

 1. Inclusió en els règims especials
 2. Causes d'exclusió d'aquests règims
 3. Règim exterior de la Unió
 4. Règim de la Unió
 5. Règim d'importació
 6. Modalitat especial de declaració i pagament de l'IVA a la importació