Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim d'importació

1. Definicions

Es considerarà:

 1. Empresari o professional no establert en la Comunitat: qualsevol empresari o professional que tingui la seu de la seva activitat econòmica fora de la Comunitat i no tingui en ella un establiment permanent.

 2. Intermediari: qualsevol persona establerta en la Comunitat a qui designa l'empresari o professional que realitza vendes a distància de béns importats i que, en nom i per compte d'aquest, quedi obligat al compliment de les obligacions materials i formals derivades del règim d'importació.

 3. Estat membre d'identificació:

  • Quan el subjecte passiu actua directament, sense intermediari:

   • Quan l'empresari o professional no estigui establert en la Comunitat, l'Estat membre pel qual opti.

   • Quan l'empresari o professional tingui la seu de la seva activitat econòmica a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla i no hagi designat a un intermediari establert en la Comunitat, el Regne d'Espanya.

   • Quan l'empresari o professional no tingui establerta la seu de la seva activitat econòmica en la Comunitat, però tingui en ella diversos establiments permanents, l'Estat membre en el que, tenint un establiment permanent, indiqui que s'acull a aquest règim especial. L'opció vincularà a l'empresari o professional en tant no sigui revocada i tindrà una validesa mínima de l'any al que es refereixi l'opció i els dos següents.

   • Quan l'empresari o professional hagi establert la seu de la seva activitat econòmica en un Estat membre o tingui exclusivament un o diversos establiments permanents en un Estat membre, aquest Estat membre.

  • Quan el subjecte passiu actua a través d'intermediari:

   • Quan l'intermediari hagi establert la seu de la seva activitat econòmica en un Estat membre, aquest Estat membre.

   • Quan l'intermediari no tingui establerta la seu de la seva activitat econòmica en la Comunitat, però tingui en ella diversos establiments permanents, l'Estat membre en el que, tenint un establiment permanent, indiqui que s'acull al règim d'importació. L'opció vincularà en tant no sigui revocada i tindrà una validesa mínima de l'any natural al que es refereix l'opció i els dos següents.

 4. Estat membre de consum: l'Estat membre d'arribada de l'expedició o transport dels béns amb destinació al clienta.

2. Meritació

En les entregues de béns realitzades en els termes previstos en l'article 8 bis de la Llei de l'IVA, la meritació de l'impost de l'entrega efectuada a favor de l'empresari o professional que faciliti la venda o l'entrega, així com l'efectuada pel mateix, es produirà amb l'acceptació del pagament del clienta.

3. Requisits per actuar com intermediari

Són requisits per actuar com intermediari els següents, quan Espanya sigui l'estat membre d'identificació:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal.

 2. Estar establert en el territori d'aplicació de l'Impost.

 3. No haver estat condemnat o sancionat, dins els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per actuar com intermediari, per la comissió d'un delicte contra la Hisenda Pública o d'una infracció tributària greu, en relació amb la seva activitat econòmica, en virtut de sentència o resolució administrativa en ferm.

 4. Acreditar solvència financera.

4. Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se al règim d'importació els empresaris o professionals que realitzin vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments valor intrínsec del qual no excedeixi 150 euros, a excepció dels productes que siguin objecte d'impostos especials, sempre que siguin:

 1. Empresaris o professionals establerts en la Comunitat

 2. Empresaris o professionals, establerts o no en la Comunitat, que estiguin representats per un intermediari establert en la Comunitat.

 3. Empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, sense necessitat de comptar amb un intermediari.

 4. Empresaris o professionals establerts en un país tercer amb el que la Unió Europea hagi celebrat un acord d'assistència mútua amb un àmbit d'aplicació similar al de la Directiva 2010/24/UE del Consell i al del Reglament (UE ) núm.. 904/2010, i que realitzin vendes a distància de béns procedents d'aquell país tercer.

El règim d'importació s'aplicarà a totes les vendes a distància de béns importats valor intrínsec del qual no excedeixi 150 euros, a excepció dels productes que siguin objecte d'impostos especials.

5. Identificació a l'efecte del règim d'importació

A l'efecte d'aquest règim, l'Administració tributària identificarà a l'empresari o professional acollit al mateix amb un número d'operador a l'efecte del règim d'importació (NIOSS).

En cas d'actuar mitjançant intermediari degudament registrat com a tal (havent-se-li assignat prèviament per l'Administració tributària un número d'identificació com intermediari - NIOSSIn), l'Administració assignarà a aquest a més un número d'identificació a l'efecte del règim en relació amb cada empresari o professional que l'hagi designat com a tal.

6. Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació són les següents:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal.

  En el cas d'empresaris o professionals que operin a través d'intermediari, en defecte de número d'identificació fiscal, hauran de disposar d'un codi d'identificació individual.

 2. Declarar l'inici, modificació o cessament de les operacions acollides a aquest règim especial (formulari 035).

 3. Presentar una autoliquidació per cada mes natural, independentment de què s'hagin realitzat o no operacions a les que s'apliqui aquest règim especial (model 369).

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període al que es refereix la mateixa.

 4. Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació dins el termini de presentació de l'autoliquidació.

 5. Portar i mantenir un registre de les operacions incloses en aquest règim especial.

  Aquest registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i haurà de conservar-se durant un període de deu anys.

 6. Expedir i entregar factura per totes les operacions acollides a aquest règim especial.

7. Modificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació posterior de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades haurà d'efectuar-se en les autoliquidacions posteriors que es presentin en el termini màxim de tres anys.

8. Deducció de les quotes suportades

 1. En cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a aquest règim especial, no podran deduir-se en l'autoliquidació periòdica corresponent a aquest règim (model 369) les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i serveis destinats a la realització de les operacions acollides al mateix.

 2. Per les quotes suportades en el territori d'aplicació de l'Impost:

  • Si a més de les operacions incloses en aquest règim realitzan d'altres per les quals tinguin obligació de presentar autoliquidacions periòdiques d'IVA, les deduiran en aquestes autoliquidacions.

  • Si estan establerts en un altre Estat membre, però estan identificats a Espanya per estar aquí establert l'intermediari que els representa, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 119 de la Llei de l'IVA.

  • Si no estan establerts en la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 119 bis de la Llei de l'IVA, sense que s'exigeixi que estigui reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost, ni la designació de representant fiscal a Espanya.

 3. Per les quotes suportades en uns altres Estats membres:

  • Si estan establerts en el territori d'aplicació de l'Impost, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 117 bis de la Llei de l'IVA.

  • Si no estan establerts en el territori d'aplicació de l'Impost però sí en un altre Estat membre, estant identificats a Espanya per estar aquí establert l'intermediari que els representa, sol·licitaran la devolució en la declaració nacional periòdica corresponent si estan obligats a ella, o en cas contrari, pel procediment regulat en la Directiva 2008/9/CE.

  • Si no estan establerts en el territori d'aplicació l'Impost ni la resta de la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagin suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es pugui exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en aquell Estat membre.

 4. En el cas d'empresaris o professionals amb seu a les Canarias, Ceuta o Melilla, que no estan establerts en el territori d'aplicació de l'Impost ni a la resta de la Comunitat i que no realitzan altres operacions diferents de les acollides al règim especial que li obliguin a presentar autoliquidacions pel règim general de l'IVA:

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades a Espanya a través del procediment previst en l'article 119 de la Llei de l'IVA.

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en uns altres Estats membres a través del procediment previst en l'article 117bis de la Llei de l'IVA, en aplicació de la Directiva 2008/9/CE.