Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim exterior de la Unió

1. Definicions

Es considerarà:

 1. Empresari o professional no establert en la Comunitat: qualsevol empresari o professional que tingui la seu de la seva activitat econòmica fora de la Comunitat i no posseeixi un establiment permanent en el territori de la Comunitat.

 2. Estat membre d'identificació: l'Estat membre pel qual hagi optat l'empresari o professional no establert en la Comunitat per declarar l'inici de la seva activitat.

 3. Estat membre de consum: l'Estat membre en el que té lloc la prestació dels serveis.

2. Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se a aquest règim especial els empresaris o professionals no establerts en la Comunitat, que prestin serveis a persones que no tinguin la condició d'empresari o professional i que estiguin establertes en la Comunitat o que tinguin en ella seu domicili o residència habitual.

El règim s'aplicarà a totes les prestacions de serveis que hagin d'entendre's realitzades en la Comunitat.

3. Identificació a l'efecte d'aquest règim

L'Administració tributària identificarà a l'empresari o professional no establert en la Comunitat a l'efecte d'aquest règim mitjançant un número individual que notificarà per via electrònica.

4. Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació són les següents:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal

 2. Presentar la declaració d'inici, modificació o cessament de les operacions compreses en aquest règim especial (formulari 035).

  La declaració d'inici inclourà la següent informació:

  • Nom i cognoms o denominació social.

  • Adreces postals i de correu electrònic.

  • Adreces electròniques dels llocs d'Internet a través dels que operi.

  • Número d'identificació fiscal al país en què radiqui la seu.

  • Declaració de no tenir en la Comunitat la seu d'activitat o algun establiment permanent.

 3. Presentar una autoliquidació per cada trimestre natural, independentment de què hagi subministrat o no serveis coberts per aquest règim (model 369).

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període al que es refereix la mateixa.

 4. Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació dins el termini de presentació de l'autoliquidació.

 5. Portar i mantenir un registre de les operacions incloses en aquest règim especial.

  Aquest registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i haurà de conservar-se durant un període de deu anys.

 6. Expedir i entregar factura per totes les operacions incloses en aquest règim.

5. Rectificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació posterior de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades s'efectuarà en l'autoliquidació corresponent a un període posterior presentat en el termini màxim de tres anys des de la data en què va haver de presentar-se l'autoliquidació inicial que es pretén modificar.

6. Deducció de les quotes suportades

En cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a aquest règim especial, que no realitzin altres operacions diferents de les acollides a aquest règim que li obliguin a presentar autoliquidació de l'IVA pel règim general:

 1. No podran deduir en l'autoliquidació objecte d'aquest règim (model 369), les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i serveis destinats a la realització de les operacions acollides al règim.

 2. Per les quotes suportades en el territori d'aplicació de l'Impost sol·licitaran la devolució pel procediment previst en l'article 119 bis de la Llei de l'IVA, sense que s'exigeixi que estigui reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost.

 3. Per les quotes suportades en uns altres Estats membres, sol·licitaran la devolució a través del procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagin suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es pugui exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en aquell Estat membre.

 4. En el cas d'empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla:

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en els altres Estats membres (a excepció de les suportades en el territori d'aplicació de l'Impost) a través del procediment previst en l'article 117 bis de la Llei de l'IVA.

  • Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en el territori d'aplicació de l'Impost a través del procediment previst en l'article 119 de la Llei de l'IVA.

 5. En cas que empresaris o professionals que a més de les operacions objecte del règim especial realitzin d'altres que li obliguen a presentar autoliquidació de l'IVA pel règim general, l'IVA suportat s'inclourà en aquella autoliquidació.