Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Causes d'exclusió d'aquests règims

Són causes d'exclusió dels règims especials:

  1. La presentació de la declaració de cessament de les operacions compreses en els règims especials.

  2. L'existència de fets que permetin presumir que les operacions de l'empresari o professional incloses en aquests règims especials han conclòs.

  3. L'incompliment dels requisits necessaris per acollir-se a aquests règims especials.

  4. L'incompliment reiterat de les obligacions imposades per la normativa d'aquests règims especials.

  5. Per als empresaris o professionals acollits al règim d'importació a través d'un intermediari, que aquest intermediari notifiqui a l'Administració tributària que ha deixat de representar-los, així com la baixa o exclusió per qualsevol motiu de l'intermediari.