Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Llibre Registre de béns d'inversió

Hauran de portar aquest llibre  els subjectes passius que hagin de practicar la regularització de les deduccions per béns d'inversió.

Contingut del llibre. Es registraran:

  1. Els béns d'inversió degudament individualitzats.

  2. Les dades precises per identificar les factures i documents de Duanes de cada bé.

  3. Per a cada bé individualitzat, la data del començament de la seva utilització, prorrata anual definitiva i la regularització anual, si escau, de les deduccions.

En els casos de transmissió dels béns d'inversió durant el període de regularització, es donaran de baixa del llibre, anotant la referència a l'assentament del llibre registre de factures expedides que recull aquesta entrega, així com la regularització de la deducció efectuada amb motiu de la mateixa.

Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, el contingut d'aquest llibre és exactament el mateix.

Per a aquest col·lectiu els registres d'aquest llibre hauran de remetre's dins el termini de presentació corresponent a l'últim període de liquidació de cada any natural.