Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Funcionament general de l'impost

En l'aplicació de l'impost pels empresaris o professionals es poden distingir dos aspectes:

  1. Per les seves vendes o prestacions de serveis, repercuteixen als adquirents o destinataris les quotes de l'IVA que corresponguin, amb obligació d'ingressar-les en el Tresor.

  2. Per les seves adquisicions, suporten quotes que tenen dret a deduir en les seves autoliquidacions periòdiques. En cada liquidació, es declara l'IVA transferit als clientes, restant d'aquest el suportat en les compres i adquisicions als proveïdors, podent ser el resultat tant positiu com negatiu.

Si el resultat és positiu, ha d'ingressar-se en el Tresor. Si és negatiu, amb caràcter general, es compensa en les autoliquidacions següents. Només si al final de l'exercici, en l'última declaració presentada, el resultat és negatiu o si es tracta de subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual, en qualsevol declaració, es pot optar per sol·licitar la devolució o bé compensar el saldo negatiu en les liquidacions següents.

Exemple:

En aquest exemple es posa de manifest el funcionament de l'impost. Es tracta d'un producte industrial de la qual cadena de producció s'inicia amb la venda de primeres matèries per a la seva transformació i que acaba amb la venda al consumidor final. Per simplificar, se suposa que l'empresari que ven les primeres matèries no ha suportat IVA. El tipus aplicat és l'actual vigent del 21%.

Total 105
Cadena de produccióPreu sense impostIVA transferit
(21%)
Preu de vendaIVA suportatIVA per ingressar
Primeres matèries 100 21 121 0 21 - 0 = 21
Transformació 200 42 242 21 42 - 21 = 21
Majorista 400 84 484 42 84 - 42 = 42
Venda per detallista 500 105 605 84 105 - 84 = 21

Cadascun dels empresaris ha suportat l'impost que li ha estat repercutit pel seu proveïdor, essent aquesta quota la quantitat que poden deduir en presentar les seves corresponents autoliquidacions de l'IVA.

La repercussió final, és a dir, l'impost pagat pel consumidor final en concepte d'IVA, ha estat 105 euros, que prové de multiplicar el preu final del producte, 500 euros, pel tipus impositiu del 21%. Aquest impost ha estat ingressat en la Hisenda Pública a poc a poc per cada empresari o professional en funció del valor afegit al bé o servei en la seva concreta fase de producció i distribució.

L'impost el paga finalment el consumidor final dels béns, però els qui l'ingressen en el Tresor són els empresaris o professionals que presten els serveis o entreguen els béns.