Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna

S'entendrà per acord de venda de béns en consigna el celebrat entre empresaris o professionals per a la venda transfronterera de mercaderies, en de la qual virtut un empresari (proveïdor) envia béns des d'un Estat membre a un altre, dins la Unió Europea, perquè quedin emmagatzemats en l'Estat membre de destinació a disposició d'un altre empresari o professional (client), que pot adquirir-los en un moment posterior en arribar, sempre que compleixi els següents requisits:

  1. Que els béns siguin expedits o transportats a un altre Estat membre, pel venedor a fi que aquells béns siguin adquirits en un moment posterior en arribar per un altre empresari o professional habilitat per un acord previ entre ambdues parts.

  2. Que el venedor no tingui la seu de la seva activitat econòmica o un establiment permanent en l'Estat membre d'arribada de l'expedició o transport.

  3. Que l'empresari o professional que adquirirà els béns estigui identificat a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit en l'Estat membre d'arribada de l'expedició o transport, i aquell número d'identificació fiscal, així com el seu nom i cognoms, raó o denominació social completa, siguin coneguts pel venedor en el moment de l'inici de l'expedició o transport.

  4. Que el venedor hagi inclòs l'enviament d'aquests béns tant en el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries com en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349).

Les transferències de béns des del territori d'aplicació de l'Impost amb destinació a un altre estat membre realitzades en el marc d'un acord de venda de béns en consigna que compleixi els requisits anteriors, no tindran la qualificació d'operació assimilada a una entrega de béns i per tant, no estaran subjectes a l'Impost.

Des del punt de vista de les transferències de béns des d'un altre estat membre amb destinació al territori d'aplicació de l'Impost realitzades en el marc d'un acord de venda de béns en consigna que compleixi els requisits anteriors, aquestes no tindran la qualificació d'operació assimilada a una adquisició intracomunitària de béns i per tant, no estaran subjectes a l'Impost.