Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Entregues de béns i prestacions de serveis

La Llei estableix dues regles fonamentals:

 • L'impost es merita quan es realitza l'operació.

 • Quan existeixen pagaments anticipats anteriors a la realització de l'operació, l'impost es merita en el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts (tret d'entregues exemptes per destinar-se a un altre Estat membre).

Exemple:

La permuta de solars per pisos dels edificis que sobre els mateixos es construeixin dona lloc a la meritació de l'IVA corresponent a l'entrega futura dels pisos pel pagament anticipat que suposa l'entrega del solar.

No es consideren efectivament cobrades les quantitats retingudes pel destinatari dels treballs com a garantia de la correcta execució dels mateixos.

Per determinar el moment en què s'entén realitzat el fet imposable, la Llei distingeix les diferents operacions:

 1. Entregues de béns: quan es posin a disposició de l'adquirent o, si escau, quan s'efectuïn conforme a la legislació que els sigui aplicable.

  És indiferent el fet que el cobrament es produeixi amb posterioritat. Per tant, en les vendes a terminis es merita l'impost en la seva totalitat quan els béns entregats es posin a disposició de l'adquirent, encara que els terminis se satisfacin posteriorment.

  Quan existeix atorgament d'escriptura pública, la posada a disposició s'entén realitzada, per disposició legal, en el moment del seu atorgament. No obstant això, si de l'escriptura es deduís un moment diferent per a la posada a disposició de la cosa, la meritació es produirà quan tingui lloc la posada a disposició.

  En les entregues de béns efectuades sense que existeixi transmissió de la propietat (contractes de venda amb pacte de reserva de domini o una altra condició suspensiva, d'arrendament-venda de béns o d'arrendament de béns amb clàusula de transferència de la propietat vinculant per a ambdues parts), la meritació es produeix quan els béns es posin en possessió de l'adquirent.

 2. Prestacions de serveis: quan es prestin, executin o efectuïn les operacions gravades, llevat que es tracti d'operacions continuades descrites en el segon paràgraf de l'article 75.U.2n de la LIVA.

  Exemple:

  L'IVA dels serveis prestats pels advocats i procuradors en el curs d'un procediment judicial es merita quan conclogui la realització del servei, és a dir, quan conclogui el procediment (llevat de pagaments anticipats).

 3. En les execucions d'obra amb aportació de materials, la meritació es produeix en el moment en què els béns a què es refereixin es posin a disposició del propietari de l'obra.

 4. En execucions d'obra amb o sense aportació de materials, destinataris dels quals siguin les Administracions públiques, en el moment de la seva recepció.

  Exemple:

  Empresari que realitza dues execucions d'obra amb aportació de material, una per a un altre empresari i una altra per a una Administració pública:

  • Quan el destinatari sigui un altre empresari, la meritació es produeix en el moment en què es posi l'obra a disposició del seu propietari.

  • Quan el destinatari sigui una Administració pública, la meritació es produeix en el moment en què es produeixi la recepció de l'obra i no en el moment en què l'obra es posi a disposició del seu propietari. Tot això sens perjudici que, si ha hagut pagaments anticipats, l'IVA es meriti en el moment del cobrament dels mateixos i sobre el seu import.

 5. Transmissions de béns entre comitent i comissionista efectuades en virtut de contractes de comissió de venda o de compra quan el comissionista actuï en nom propi:

  • En les comissions de venda: l'IVA corresponent a l'entrega del comitent al comissionista es merita quan el comissionista entregui els béns al clienta.

  • En les comissions de compra: l'IVA corresponent a l'entrega del comissionista al comitent es merita quan al comissionista li entregui els béns el proveïdor.

 6. En cas d'entregues de béns efectuades en virtut de contractes pels quals una de les parts entrega als altres béns mobles, valor del qual s'estima en una quantitat certa, obligant-se qui la rep a procurar la seva venda dins un termini i per retornar el valor estimat dels béns venuts i la resta dels no venuts, la meritació de les entregues dels béns venuts es produirà quan qui els rep els posi a disposició de l'adquirent.

 7. En els supòsits d'autoconsum, quan s'efectuïn les operacions gravades.

 8. En els arrendaments, en els subministraments i, en general, en les operacions de tracte successiu o continuat, en el moment en què resulti exigible la part del preu que comprengui cada percepció.

  Exemples:

  Subministrament de gas, subministrament d'energia elèctrica, arrendaments.

  En els arrendaments, la falta de pagament de la renda no impedeix que segueixi essent obligatori ingressar l'impost, perquè l'impost seguirà meritant-se cada vegada que sigui exigible el pagament del lloguer.

  No obstant això, quan no s'hagi pactat preu o no s'hagi determinat el moment de la seva exigibilitat, o l'exigibilitat sigui superior a un any natural, la meritació es produirà a 31 de desembre de cada any per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de l'inici de l'operació, o des de l'anterior meritació, fins a l'esmentada data.

  Exemple:

  En cas d'arrendament de local en el que s'estipula que la renda es pagarà a la finalització del mateix i aquest té una durada de 4 anys, la meritació es produirà a 31 de desembre de cada any, no dels 4 anys.

  Quan els subministraments constitueixin entregues intracomunitàries de béns exempts (article 25.Un de la LIVA) o transferències exemptes de béns corporals d'una empresa amb destinació a un altre Estat membre, per afectar-los a les necessitats de l'empresa en aquest Estat (article 25.Tres de la LIVA), si no s'ha pactat el preu, o no s'ha determinat el moment de l'exigibilitat o aquesta s'ha establert amb una periodicitat superior al mes natural, la meritació de l'Impost es produirà l'últim dia de cada mes per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de l'inici de l'operació, o des de l'anterior meritació, fins a l'esmentada data.

 9. En les entregues intracomunitàries de béns exempts, diferents de les de la lletra h) anterior, la meritació es produirà el dia 15 del mes següent a aquell:

  • En el que s'iniciï l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent, o en la data d'expedició de la factura si fora anterior.

  • En el moment en què els béns es posin a disposició de l'adquirent en les entregues de béns en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, o en la data d'expedició de la factura per aquestes operacions si fora anterior.

  • En el moment en què es produeixi l'incompliment de les condicions a què es refereix l'apartat tres de l'article 9 bis de la LIVA.

  • L'endemà de l'expiració del termini de 12 mesos des de l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació sense que cap empresari els hagi adquirit en el marc d'un acord de venda de béns en consigna. (Modificació introduïda per l'article 214 del Reial Decret llei 3/2020, de 4 de febrer (BOE del 5), aplicable des de l'1 de març de 2020).

 10. En les entregues de béns realitzades en els termes previstos en l'article 8 bis de la LIVA, la meritació de l'impost de l'entrega efectuada a favor de l'empresari o professional que faciliti la venda o l'entrega, així com l'efectuada pel mateix, es produirà amb l'acceptació del pagament del clienta.

 11. En les operacions de leasing, la meritació es produeix:

  • Abans que existeixi compromís d'exercitar l'opció de compra, l'operació té la consideració de servei d'arrendament i l'impost es merita a mesura que sigui exigible cada percepció.

  • Quan existeixi compromís d'exercitar l'opció, l'operació passa a tenir la consideració d'entrega de béns i es merita l'impost per la quantitat que queda pendent de pagament.