Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions censals

La regulació actual d'aquesta matèria es troba recollida en el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol.

Les obligacions censals corresponents als subjectes passius acollits als règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis, ja han estat objecte d'estudi en capítols anteriors.

  1. Obligats a presentar declaració censal
  2. Model a utilitzar i què s'ha de comunicar