Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Model a utilitzar i què s'ha de comunicar

1. Model

S'utilitzarà el model 036 o el model 037 de declaració censal, aprovats per l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril (BOE de 10 de maig).

2. Què s'ha de comunicar

Els subjectes passius de l'impost comunicaran a l'Administració Tributària les següents situacions amb transcendència tributària relatives a l'IVA :

2.1 Declaració d'alta

Han de presentar-la els empresaris o professionals que comencin l'exercici d'una o diverses activitats empresarials o professionals en territori espanyol i les persones jurídiques que, sense actuar com empresaris o professionals, realitzin adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'IVA.

A l'efecte de l'IVA, en aquesta declaració haurà d'indicar-se:

 1. Si la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis que constitueixen l'objecte de l'activitat, es produeix amb caràcter previ o simultani al començament de l'adquisició o importació de béns o serveis destinats al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional.

 2. Si al contrari, el començament de la realització habitual de les esmentades entregues de béns o prestacions de serveis, es produirà amb posterioritat al començament de les referides activitats.

Aquesta declaració servirà, entre altres fins, per a:

 1. Comunicar a l'Administració les dades d'identificació, NIF, domicili fiscal i condició de no resident, així com per sol·licitar l'assignació del NIF provisional o definitiu, si no es disposés d'ell.

 2. Comunicar la condició de revenedor de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals.

 3. Comunicar, només en cas de portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica, que existeixen factures que són expedides pel destinatari o per un tercer.

 4. En els supòsits de deducció de les quotes suportades amb anterioritat al començament de la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de serveis, per proposar a l'Administració el percentatge provisional de deducció aplicable.

 5. Optar per l'aplicació de la regla de prorrata especial en cas d'inici d'una activitat.

 6. Comunicar el règim general o especial aplicable respecte als règims especials a l'IVA:

  • Renunciar al règim especial simplificat i al de l'agricultura, ramaderia i pesca, així com comunicar l'exclusió.

  • Optar pel mètode de determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

  • Optar pel règim especial del criteri de caixa.

 7. Respecte de la tributació en operacions intracomunitàries:

  • Sol·licitar la inclusió en el Registre d'operadors intracomunitaris.

  • Comunicar la subjecció a l'IVA de les vendes intracomunitàries a distància transport del qual no s'inicia a Espanya, quan el declarant no es trobi ja registrat en el cens.

  • Optar per la no-subjecció a l'IVA de les vendes intracomunitàries a distància transport del qual s'inicia en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

 8. Optar per l'ajornament del pagament de l'IVA a la importació.

 9. Optar per portar els Llibres registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 10. Optar per la no-subjecció a l'impost sobre el valor afegit de les prestacions dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió.

 11. Comunicar la subjecció a l'impost sobre el valor afegit de les vendes a distància previstes en l'article 68.Tres a) de la Llei de l'IVA  i de les de les prestacions de serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió a què es refereix l'article 70.U.4t a) de la llei d'aquest impost, sempre que el declarant no es trobi ja registrat en el cens.

Aquesta declaració ha de presentar-se, segons els casos, amb anterioritat a l'inici de les corresponents activitats o a la realització de les operacions.

2.2 Declaració de modificació

Quan variïn qualsevol de les dades recollides en la declaració d'alta o en qualsevol altra declaració de modificació posterior, l'obligat tributari haurà de comunicar a l'Administració la modificació dels mateixos. Així mateix, aquesta declaració ha d'utilitzar-se per a les opcions, revocacions i renúncies que es produeixin posteriorment.

En particular, serveix per indicar el començament habitual efectiu de les entregues de béns o prestacions de serveis que constitueixen l'objecte de l'activitat quan en la declaració d'alta s'hagués fet constar que l'inici habitual de les esmentades entregues de béns o prestació de serveis es produiria amb posterioritat al començament de les activitats.

També servirà per a:

 1. Comunicar el canvi de període de liquidació a causa del volum d'operacions.

 2. Sol·licitar l'alta o la baixa en el Registre de devolució mensual.

 3. Exercitar l'opció o la renúncia a portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

La declaració ha de presentar-se, amb caràcter general, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà a aquell en què s'hagin produït els fets que la determinin, sens perjudici dels terminis específics previstos per a cada cas en la normativa de l'impost, en especial per als casos en què hagin d'exercitar-se les opcions, revocacions i renúncies.

Aquesta declaració no serà necessària quan la modificació d'una de les dades del cens, es produeixi per iniciativa d'un òrgan de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

2.3 Declaració de baixa

Els qui cessin en l'exercici de qualsevol activitat empresarial o professional hauran de comunicar-ho a l'Administració mitjançant la declaració censal. També han de presentar aquesta declaració, les persones jurídiques en cas que les seves adquisicions intracomunitàries de béns deixin d'estar subjectes a l'IVA  per revocació de l'opció o per no superar els límits establerts.

La declaració de baixa ha de presentar-se en el termini d'un mes a partir de l'endemà del cessament, excepte en el cas de defunció de l'obligat tributari en el que els hereus hauran de presentar aquesta declaració en el termini de sis mesos des de la defunció.