Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligats a presentar declaració censal

Estan obligats a presentar la declaració censal:

  • Les persones o entitats establertes en el territori d'aplicació de l'impost que tinguin la consideració d'empresaris o professionals.

  • Les persones o entitats no establertes en el territori d'aplicació de l'impost quan siguin subjectes passius.

  • Les persones jurídiques que no actuïn com empresaris o professionals adquisicions intracomunitàries de les quals de béns estiguin subjectes a l'IVA.

Com a excepció no estan obligats les persones o entitats que realitzin exclusivament les següents operacions:

  • Arrendaments de béns immobles exempts de l'IVA (sempre que la seva realització no constitueixi el desenvolupament d'una activitat empresarial d'acord amb la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

  • Entregues ocasionals de mitjans de transport nous exemptes de l'IVA per destinar-se a un altre Estat membre.

  • Adquisicions intracomunitàries exemptes de l'IVA per operació triangular.