Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits subjectius

Poden aplicar el règim especial del grup d'entitats els empresaris o professionals que formin part d'un grup d'entitats. Es considera grup d'entitats el format per una entitat dominant i les seves entitats dependents, que es trobin fermament vinculades entre si en les ordres financera, econòmic i d'organització, sempre que les seus d'activitat econòmica o establiments permanent de totes i cadascuna d'elles radiquin en el territori d'aplicació de l'impost.

Vinculació:

  • Es considerarà que existeix «vinculació financera» quan l'entitat dominant, a través d'una participació de més del 50 per cent en el capital o en els drets de vot de les entitats del grup, teniu el control efectiu sobre les mateixes.

  • Es considerarà que existeix «vinculació econòmica» quan les entitats del grup realitzin una mateixa activitat econòmica o quan, realitzant activitats diferents, resultin complementàries o contribueixin a la realització de les mateixes.

  • Es considerarà que existeix «vinculació organitzativa» quan existeixi una direcció comuna en les entitats del grup.

    Es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que una entitat dominant que compleix el requisit de vinculació financera també satisfà els requisits de vinculació econòmica i organitzativa.

Cap empresari o professional pot formar part simultàniament de més d'un grup d'entitats.

Es considera entitat dominant aquella que compleix els següents requisits:

  1. Que tingui personalitat jurídica pròpia. Els establiments permanents ubicades en el territori d'aplicació de l'impost poden tenir també la condició d'entitat dominant.

  2. Que tingui el control efectiu sobre les entitats del grup, a través d'una participació, directa o indirecta, de més del 50 per cent, en el capital o en els drets de vot.

  3. Que aquesta participació es mantingui durant tot l'any natural.

  4. Que no sigui dependent de cap altra entitat establerta en el territori d'aplicació de l'impost que reuneixi els requisits per ser considerada com dominant.

Sempre que compleixin aquests requisits, una societat mercantil que no actuï com empresari o professional també podrà ser considerada entitat dominant.

Es considera entitat dependent aquella que es troba establerta en el territori d'aplicació de l'impost i en la que l'entitat dominant posseeix una participació directa o indirecta, de com a mínim el 50 per cent del capital. Aquesta participació s'haurà de mantenir durant tot l'any natural.

Les entitats dependents que perdin tal condició queden excloses del grup d'entitats amb efecte des del període de liquidació en què es produeixi tal circumstància.