Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Deduccions

El règim de deducció es regirà pel que preveu la Llei de l'IVA per a aquest règim especial.

Amb caràcter general, les quotes suportades no són deduïbles en la mesura en què els béns o serveis s'utilitzin en les entregues d'or d'inversió exemptes de l'impost.

Excepcionalment, caldrà tenir en compte el següent:

  1. La realització de les entregues d'or d'inversió exemptes, per empresaris o professionals, que hagin produït directament aquell or o l'hagin obtingut mitjançant transformació, genera el dret a deduir les quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació de béns o serveis vinculats amb aquesta producció o transformació.

  2. La realització d'entregues d'or d'inversió exemptes per uns altres empresaris diferents dels establerts en l'apartat anterior genera el dret a deduir:

    1. Les quotes suportades per l'adquisició interna o intracomunitària d'aquell or quan el proveïdor del mateix hagués renunciat a l'exempció.

    2. Les quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació d'aquell or, quan en el moment de la seva adquisició o importació no reunia els requisits per ser considerat or d'inversió, havent estat transformat en or d'inversió per qui efectua l'entrega exempta o pel seu compte.

    3. Les quotes suportades pels serveis de canvi de forma, pes o llei d'aquell or.