Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Altres exempcions

Estan exemptes les següents operacions:

  • Les prestacions de serveis i les entregues de béns accessòries a elles, que constitueixin el servei postal universal sempre que siguin realitzades per l'operador o operadors que es comprometen a prestar tot o part del mateix. Aquesta exempció no s'aplicarà als serveis condicions de prestació de les quals es negociïn individualment (veure consulta DGT V0643-10). Estan subjectes i no exempts, tanmateix, els serveis locals, tant si els presten empreses privades com si el fa Correus.

  • Els serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, incloses les Agrupacions d'Interès Econòmic, constituïdes exclusivament per persones que exerceixin essencialment una activitat exempta o no subjecta quan concorrin determinades condicions. Queden exclosos de l'esmentada exempció els serveis prestats per aquestes entitats als membres que exerceixin les activitats exemptes a les que es refereixen els números 16è, 17è, 18è, 19è, 20è, 22è, 23è, 26è i 28è de l'article 20.Un de la Llei de l'IVA.

  • Les entregues de béns i prestacions de serveis que, per al compliment dels seus fins específics, realitzi la Seguretat Social.

  • Les entregues de segells de Correus i efectes timbrats de curs legal a Espanya per un import no superior al seu valor facial.

  • Les loteries, apostes i jocs organitzats per la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols i pels organismes corresponents de les Comunitats Autònomes, així com les activitats que constitueixin els fets imposables dels tributs sobre el joc i combinacions aleatòries.