Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

F) Operacions exemptes

Són entregues de béns o prestacions de serveis que suposen la realització del fet imposable de l'impost, però respecte de les quals la Llei estableix que no han de ser sotmeses a gravamen.

A l'IVA hi ha dos tipus d'exempcions clarament diferenciades: exempcions plenes i exempcions limitades.

En el cas de les exempcions plenes, a l'empresari o professional que realitza l'entrega o presta el servei i que no repercuteix l'impost se li permet deduir l'IVA suportat en les adquisicions relacionades amb l'operació exempta, sempre que reuneixi tots els requisits per a la deducció. Són exempcions plenes les aplicables a les exportacions i operacions assimilades, operacions relatives a zones franques, dipòsits francs i altres dipòsits, règims duaners i fiscals i entregues intracomunitàries.

En el supòsit de les exempcions limitades s'estableix l'exempció de l'entrega del bé o de la prestació del servei, però no es permet deduir l'IVA suportat per l'empresari o professional en les adquisicions relacionades amb l'operació exempta.

  1. Exempcions en operacions interiors
  2. Entregues de béns i prestacions de serveis exemptes relacionades amb operacions exteriors i assimilades