Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Entregues de béns i prestacions de serveis exemptes relacionades amb operacions exteriors i assimilades

El fonamental en aquestes exempcions és que la seva realització atribueix el dret a deduir l'IVA suportat en les adquisicions de béns i serveis que s'afecten a aquestes activitats.

Les exempcions relacionades amb operacions exteriors i assimilades són:

 1. Exempcions en les exportacions de béns

  Entre les exempcions recollides per la Llei destaquen les corresponents a les entregues de béns expedits o transportats fora de la Comunitat Europea pel transmitent o l'adquirent no establert en el territori d'aplicació de l'impost o per un tercer que actuï per compte i nom dels dos anteriors i els transports directament relacionats amb les exportacions de béns fora de la Comunitat. Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, s'afegeix l'exempció de les entregues de béns expedits o transportats fora de la Comunitat per qui ostenti la condició d'exportador, de conformitat amb la normativa duanera, diferent del transmitent o l'adquirent no establert en el territori d'aplicació de l'impost, o per un tercer que actuï en nom i per compte del mateix.

 2. Exempcions en les operacions assimilades a les exportacions

  Entre elles, cap citar el transport de viatgers per via marítima o aèria sempre que sigui procedent o la destinació sigui un port o aeroport situat fora de la Península o Illes Balears. S'entenen inclosos en aquest apartat els transports per via aèria emparats per un únic títol de transport que inclogui vols de connexió aèria. Igualment, s'inclouen aquí certes operacions relacionades amb vaixells i aeronaus, així com les exempcions aplicables en el marc de les relacions diplomàtiques i consulars. Amb efectes des de l'1 de gener de 2023, aquestes operacions exemptes no comprendran les operacions a les que els sigui d'aplicació les exempcions en operacions interiors, l'exempció de les entregues de béns facilitades a través d'una interfície digital, les exempcions en les exportacions de béns i les exempcions en les entregues de béns destinats a un altre Estat membre.

 3. Exempcions relatives a les  situacions de dipòsit temporal i altres situacions.

 4. Exempcions relatives a règims duaners i fiscals

 5. Exempcions en les entregues de béns destinades a un altre Estat membre de la Unió Europea

  Aquesta exempció és la contrapartida de l'adquisició intracomunitària de béns. Per declarar subjecta com a adquisició intracomunitària de béns la compra al país de destinació dels béns, ha de declarar-se exempt al país d'origen dels béns la venda perquè no es produeixi una doble tributació. Per aquest motiu estan exemptes de l'IVA espanyol les següents entregues de béns:

  1. Les entregues de béns expedits o transportats, pel venedor o adquirent al territori d'un altre Estat membre, sempre que l'adquirent sigui un empresari o professional o una persona jurídica que no actuï com a tal, que disposi d'un número d'identificació a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit assignat per un Estat membre diferent d'Espanya, que hagi comunicat aquest número d'identificació fiscal al venedor. Es recorda que l'obligació de comunicar el número d'identificació fiscal al venedor opera des de l'1 de març de 2020.

   Aquesta exempció quedarà condicionada a què el venedor hagi inclòs aquestes operacions en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

   L'exempció no s'aplicarà a les entregues de béns efectuades per a aquells empresaris o persones jurídiques adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguin subjectes a l'Impost en l'Estat membre de destinació.

   Tampoc s'aplicarà aquesta exempció a les entregues de béns acollides al règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

  2. Les entregues de mitjans de transport nous, destinats a un altre Estat membre, en qualsevol cas, quan els adquirents en destinació siguin particulars o persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estan subjectes. Aquest tipus d'entregues es gravaran sempre en l'Estat membre de destinació.

  3. Les transferències de béns a les que resultaria aplicable l'exempció  a la que s'ha feta referència en el punt  1 anterior, si el destinatari fos un altre empresari o professional.

  4. Les entregues de béns efectuades en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna.

Prova del transport

El transport dels béns a l'Estat membre de destinació es justificarà per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en particular, quedarà acreditat mitjançant els següents elements de prova:

 1. Quan el venedor indica que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en el seu nom i:

  1. Es troba en possessió de com a mínim dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Carta o document CMR signats

   • Coneixement d'embarcament

   • Factura de noli aeri

   • Factura del transportista dels béns

  2. Es troba en possessió d'un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Pòlissa d'assegurança relativa al transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament del mateix.

   • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació.

   • Rebut estès per un dipositari en l'Estat membre de destinació que confirmi l'emmagatzematge dels béns en aquell Estat membre.

 2. Quan el venedor està en possessió d'una declaració escrita de l'adquirent que certifiqui que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en el seu nom, esmentant l'Estat membre de destinació de les mercaderies i:

  1. Es troba en possessió de com a mínim dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Carta o document CMR signats

   • Coneixement d'embarcament

   • Factura de noli aeri

   • Factura del transportista dels béns

  2. Es troba en possessió d'un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

   • Pòlissa d'assegurança relativa al transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament del mateix.

   • Documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació.

   • Rebut estès per un dipositari en l'Estat membre de destinació que confirmi l'emmagatzematge dels béns en aquell Estat membre.