Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Regla de prorrata

S'ha incorporat en la Seu electrònica de l'AEAT l'eina «Calculadora de prorrates», on es pot quantificar la prorrata, comparant resultats amb prorrata general i especial i la regularització anual per aplicar el seu percentatge definitiu. També facilita respecte als béns d'inversió, la regularització anual i la regularització en cas de transmissió.

La regla de prorrata s'aplica quan el subjecte passiu adquireix béns i serveis que utilitza en operacions amb dret i sense dret a deducció.

No s'aplica a les quotes suportades en béns o serveis que no s'afectin, directa i exclusivament, a l'activitat (llevat de les especialitats ja apuntades respecte dels béns d'inversió) i als exclosos del dret a deduir (no són deduïbles en cap mesura).

La regla de prorrata pot ser general o especial.

  1. Prorrata general
  2. Prorrata especial