Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Deduccions

Els subjectes passius de l'IVA poden restar de les quotes meritades per les operacions que realitzan, les quotes que han suportat en les seves adquisicions de béns i serveis o en les seves importacions, sempre que es compleixin determinats requisits. Aquest dret de deducció de l'IVA suportat constitueix un element fonamental en l'esquema de funcionament del tribut.

En aquest apartat cal tenir en compte una sèrie de punts essencials, com són:

 1. Els requisits que han de concórrer perquè l'IVA sigui deduïble.

 2. El naixement i caducitat del dret a deduir, és a dir, quan es pot realitzar la deducció i a partir de quin moment no pot ja deduir-se l'IVA.

 3. L'exercici del dret a deduir, o el que és el mateix, com s'efectua la deducció.

 4. La forma de deduir quan el subjecte passiu realitza activitats en sectors diferenciats.

 5. L'IVA suportat que és deduïble quan s'aplica la regla de prorrata.

 6. La regularització de deduccions per béns d'inversió. Els béns d'inversió són utilitzats en diferents exercicis i la quota suportada en la seva adquisició ha de deduir-se en funció del treball d'aquests béns durant els anys de la seva utilització.

 7. Els requisits que cal complir per poder deduir l'IVA  suportat en les operacions preparatòries o prèvies a les entregues de béns o prestacions de serveis que constitueixen l'activitat econòmica.

 8. La rectificació de les deduccions ja efectuades.

A continuació, s'analitzen més detalladament cadascun d'aquests punts.

 1. Requisits per a la deducció
 2. Quan es pot deduir
 3. Com s'efectua la deducció
 4. Deduccions en sectors diferenciats de l'activitat empresarial o professional
 5. Regla de prorrata
 6. Regularització de deduccions per béns d'inversió
 7. Deducció de les quotes suportades o satisfetes abans d'iniciar la realització habitual d'entregues de béns o prestacions de serveis
 8. Rectificació de deduccions