Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Rectificació de deduccions

Els casos de rectificació de deduccions són:

 1. Incorrecta determinació de les deduccions.

 2. Rectificació de quotes repercutides per:

  1. Determinació incorrecta.

  2. Modificació de la base imposable.

Si la rectificació implica un increment de quotes, pot efectuar-se en l'autoliquidació del període en què el subjecte passiu rebi la factura rectificativa o en les declaracions següents, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des de la meritació de l'impost o des que s'hagin produït les circumstàncies determinants de la modificació de la base imposable.

Si la rectificació no té causa en la modificació de la base imposable, no podrà efectuar-se després d'un any des de l'expedició de la factura rectificativa.

Si la rectificació implica una minoració de quotes, és obligatòria i ha d'efectuar-se:

 • Si és per error fundat de dret o modificació de la base imposable: en l'autoliquidació del període en què s'hagués rebut la factura rectificativa.

 • En el supòsit de concurs o si l'operació gravada queda sense efecte com a conseqüència de l'exercici d'una acció de reintegració concursal o d'altres d'impugnació exercitades al si del concurs, si el comprador o adquirent inicial està també en concurs: en l'autoliquidació del període en què es va exercir el dret a la deducció de les quotes suportades, sense que sigui procedent aplicar recàrrecs ni interessos de demora.

 • Si és per una altra causa: ha de presentar autoliquidació rectificativa aplicant-se el recàrrec i els interessos de demora que siguin procedents, segons l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

S'ha incorporat en la Seu electrònica de l'AEAT una «Calculadora de terminis per a factures rectificatives», on pot consultar-se la data límit per modificar l'IVA suportat deduït quan es produeixin les circumstàncies previstes en l'article 80 de la LIVA o un error. També facilita el període i exercici del model 303.

Esquema de rectificació de quotes repercutides i deduccions
Quotes repercutidesProcediment de rectificacióQuotes deduïdes
Tipus de variacióTipus de variació
Augment
 1. En l'autoliquidació corresponent al període en què s'efectuï la rectificació, quan la mateixa es fon en alguna de les següents causes:

  1. Devolució d'envasos i embalatges.
  2. Descomptes i bonificacions realitzades després de l'operació, sempre que estiguin degudament justificats.
  3. Quan les operacions gravades quedin totalment o parcialment sense efecte:
   • per resolució ferma judicial o administrativa
   • conforme a dret o als usos de comerç.
  4. Quan s'alteri el preu després que l'operació s'hagi realitzat.
  5. Quan amb posterioritat a la meritació de l'Impost i sempre que les quotes repercutides no s'haguessin satisfet, es dicti acte de declaració de concurs i sempre que es reuneixin els requisits establerts per la normativa de l'Impost.
  6. Quan es tracti de crèdits incobrables.
  7. Error fundat de dret.
  8. Import de la contraprestació no coneguda en el moment de la meritació de l'impost amb fixació provisional de la base imposable aplicant criteris fundats.
 2. En els restants casos i sempre que no hagi mitjançat requeriment previ, el subjecte passiu ha de presentar una autoliquidació complementària a la del període en què es va efectuar la liquidació de les operacions que ara es rectifiquen, aplicant-se el recàrrec i els interessos de demora que siguin procedents.

Disminució
Disminució
 1. Regularitzar la situació en l'autoliquidació corresponent al període en què hagi d'efectuar-se la rectificació o en els posteriors fins al termini de:

  • Un any per a les quotes repercutides.
  • Quatre anys per a les quotes suportades si la rectificació és per causes de l'article 80 de la Llei de l'IVA, en un altre cas serà d'un any des de l'expedició de la factura rectificativa.
 2. En les quotes repercutides de més, podrà optar-se, quan correspongui, per la iniciació del procediment de rectificació d'autoliquidació.

Augment