Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Prorrata especial

S'aplica:

 1. Per opció del subjecte passiu. Aquesta opció s'efectua en els terminis i formes següents :

  • En l'última autoliquidació de l'Impost corresponent a cada any natural, sent procedent-se en aquest cas, a la regularització de les deduccions practicades durant el mateix.

  • En els casos d'inici d'activitats mitjançant la corresponent declaració censal, fins a la finalització del termini de presentació de l'autoliquidació corresponent al període en què es produeixi el començament de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis pròpies de l'activitat.

  L'opció assorteix efectes en tant no sigui revocada, si bé, tindrà validesa mínima de tres anys naturals, inclòs l'any natural a què es refereix l'opció exercitada.

  La revocació podrà efectuar-se en l'última autoliquidació de l'any, sent procedent-se en aquest cas, a la regularització de les deduccions practicades en el mateix.

 2. Obligatòriament quan aplicant la prorrata general la deducció excedeixi en un 10 per cent  de la que resultaria aplicant la prorrata especial.

 3. Obligatòriament per les entitats que hagin exercitat l'opció pel nivell avançat del Règim Especial del grup d'entitats de l'IVA en relació amb el sector diferenciat de les operacions intragrup, segons estableix l'article 63 bis.3 del RIVA.

Càlcul de l'IVA suportat deduïble:

 1. Les quotes suportades en béns o serveis utilitzats exclusivament en operacions amb dret a deducció, es dedueixen íntegrament.

 2. Les quotes suportades en béns o serveis utilitzats exclusivament en operacions sense dret a deduir no poden deduir-se.

 3. Les quotes suportades en béns o serveis utilitzats només en part en operacions amb dret a deducció es dedueixen en el percentatge de la prorrata general.

Exemple de càlcul del percentatge definitiu de deducció:

En una activitat de lloguer de locals i habitatges s'ha optat per aplicar la prorrata especial. Les activitats realitzades l'any “n” han estat:

 • Lloguer d'habitatges (sense dret a deducció): 20.000 euros
 • Lloguer de locals (amb dret a deducció): 25.000 euros

L'IVA suportat durant “n” té el següent desglossament:

 • IVA suportat en lloguer locals: 800 euros
 • IVA suportat en serveis d'ús comú en ambdues activitats: 160 euros

IVA suportat deduïble:

 1. En operacions sense dret a deducció: 0 euros

 2. En operacions amb dret a deducció: 800 euros

 3. Quotes deduïbles per serveis d'ús simultani en ambdues activitats:

  [25.000 ÷ (20.000 + 25.000)] x 100 = 55,5555%

  S'arrodoneix en excés = 56%

  160 x 56% = 89,60 euros

  Total IVA suportat deduïble: 889, 60 euros