Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Termini de presentació

Amb caràcter general, la declaració recapitulativa comprendrà les operacions realitzades en cada mes natural, i es presentarà durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període mensual, llevat de la corresponent al mes de juliol, que podrà presentar-se durant el mes d'agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre, i la corresponent al mes de desembre, que haurà de presentar-se durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

Quan ni durant el trimestre de referència ni a cadascun dels quatre trimestres naturals anteriors l'import total de les entregues de béns i prestacions de serveis que hagin de consignar-se en la declaració recapitulativa sigui superior a 50.000 euros, exclòs l'impost sobre el valor afegit, la declaració recapitulativa haurà de presentar-se durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període trimestral, llevat de la de l'últim trimestre de l'any, que haurà de presentar-se durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

Si al final de qualsevol dels mesos que componen cada trimestre natural se superés l'import esmentat en el paràgraf anterior, haurà de presentar-se una declaració recapitulativa per al mes o els mesos transcorreguts des del començament d'aquest trimestre natural durant els vint primers dies naturals immediats següents, d'acord amb el següent criteri:

  1. Si se supera l'import esmentat en el paràgraf anterior durant el primer mes del trimestre natural, haurà de presentar-se una declaració mensual incloent les operacions realitzades durant aquest mes.

  2. Si se supera l'import esmentat en el paràgraf anterior durant el segon mes del trimestre natural, haurà de presentar-se una declaració mensual, en què s'inclouran les operacions corresponents als dos primers mesos del trimestre i s'incorporarà una marca en la que s'indiqui que es tracta d'un trimestre truncat.