Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Vendes intracomunitàries a distància a particulars o consumidors finals

Amb caràcter general, les vendes intracomunitàries a distància a particulars o consumidors finals tributaran en l'Estat membre en què es trobi el clienta (particular o consumidor final).

No obstant això, quan es realitzin per empresaris establerts en un únic Estat membre, les vendes a distància tributaran:

  1. En l'Estat membre de destinació, si l'any anterior l'import de les vendes intracomunitàries a distància i de les prestacions de serveis de telecomunicacions, televisió, radiodifusió i via electrònica a consumidors finals establerts en uns altres Estats membres hagués excedit 10.000 euros.

  2. Si l'any anterior l'import de les vendes intracomunitàries a distància i de les prestacions de serveis de telecomunicacions, televisió, radiodifusió i via electrònica a consumidors finals establerts en uns altres Estats membres no hagués excedit 10.000 euros i NO es va exercir l'opció per la tributació en destinació, tributaran en origen fins a 10.000 euros i en destinació una vegada superats.

  3. Si l'any anterior l'import de les vendes intracomunitàries a distància i de les prestacions de serveis de telecomunicacions, televisió, radiodifusió i via electrònica a consumidors finals establerts en uns altres Estats membres no hagués excedit 10.000 euros, però l'empresari hagués exercit l'opció prevista en l'article 73 de la LIVA, tributaran en destinació.

Per ingressar l'IVA corresponent a les vendes intracomunitàries a distància, l'empresari podrà:

  1. Acollir-se al règim de la unió de la denominada finestreta única, que permet, mitjançant una única autoliquidació presentada davant l'Estat membre d'identificació, ingressar l'IVA meritat per la totalitat de les vendes intracomunitàries realitzades.

  2. Presentar una autoliquidació a cadascun dels Estats membres en què carregui l'IVA per les vendes intracomunitàries a distància.