Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Vendes intracomunitàries a distància

Respecte a les vendes a distància, cal destacar les modificacions introduïdes amb efectes 1 de juliol de 2021 per l'article 10 del Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril i el Reial decret 424/2021, de 15 de juny, en la tributació de les entregues de béns, generalment contractades a través d'Internet, a consumidors finals efectuades per proveïdors establerts fora de la Unió Europea o en Estats membres diferents del de consum.

Les principals modificacions introduïdes a partir d'1 de juliol de 2021 són les següents:

 1. La modificació del règim comunitari de vendes a distància mitjançant la creació d'una nova categoria d'entrega de béns, les vendes intracomunitàries a distància. El nou règim implica la tributació en destinació de les vendes intracomunitàries a particulars, excepte les efectuades per les microempreses establertes en un únic Estat membre que realitzin vendes intracomunitàries a particulars d'uns altres Estats membres de forma ocasional, que tributaran en l'Estat membre d'establiment fins a assolir el límit de 10.000 euros (IVA exclòs) i en l'Estat membre de consum una vegada excedit el límit anterior, amb la possibilitat d'optar per la tributació en destinació encara no superat el límit.

  El límit de 10.000 euros no serà d'aplicació quan les vendes a distància intracomunitàries de béns siguin efectuades, totalment o parcialment, des d'un Estat membre diferent del d'establiment.

 2. La implantació d'un règim especial de naturalesa similar al règim comunitari de vendes a distància per a les vendes de béns importats de països o territoris tercers, que incorpora una exempció en la importació d'aquells béns pels quals el subjecte passiu s'aculli al nou règim d'importació que es cregui.

 3. S'elimina l'exempció de l'IVA a la importació per a béns d'escàs valor.

 4. La implicació de les plataformes digitals en la recaptació de l'IVA meritat en determinades vendes a distància de béns importats i vendes localitzades a l'interior de la Comunitat. Per fer-ho, s'introdueixen les modificacions necessàries per considerar-les subjectes passius en determinades operacions en les que intervinguin en les que es considerarà que reben els béns del proveïdor i els entreguen al consumidor final. Amb l’objecte d'evitar una doble imposició, l'entrega del proveïdor a la plataforma estarà exempta i donarà dret a deduir.

 5. La unificació del límit determinant de la tributació en destinació de les vendes intracomunitàries a distància i dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i prestats per via electrónicaefectuadas o prestats per les microempreses establertes en un únic estat membre.

Les modificacions anteriors es completen amb l'ampliació, amb efectes 1 de juliol de 2021, dels règims de finestreta única, mitjançant la substitució dels règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica, pels següents:

 1. El règim exterior de la Unió, aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals.

 2. El règim de la Unió, aplicable als serveis prestats per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum, a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals, a les vendes a distància intracomunitàries de béns i a les entregues interiors de béns realitzades en les condicions previstes en l'article 8 bis. b) de la Llei de l'IVA.

 3. El règim d'importació, aplicable a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers.

Com a conseqüència dels canvis anteriors, la “Mini Finestreta Única” passa a denominar-se “Finestreta Única” o “One-Stop Shop” (OSS) i es cregui la “{{{import}}} One-Stop Shop” (IOSS), passant a incloure's en la finestreta única des de l'1 de juliol de 2021, a més dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i els prestats per via electrònica a consumidors finals, les següents operacions:

 1. Les vendes intracomunitàries a distància de béns.

 2. Les vendes a distància de béns importats.

 3. Tots els serveis oferts a consumidors finals per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat.

 4. Tots els serveis oferts a consumidors finals per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum.

 5. Les entregues de béns localitzades a l'interior de la Comunitat subjecte del qual passiu sigui una interfície electrònica d'acord amb el que disposa el 8.bis.b) de la Llei de l'IVA.

Els nous règims es completen amb la introducció d'una modalitat especial per a la declaració i pagament de les importacions efectuades per aquells empresaris o professionals que, complint determinats requisits i tenint dret a acollir-se al règim d'importació, no s'acullin al mateix.

 1. Concepte
 2. Vendes intracomunitàries a distància a particulars o consumidors finals
 3. Vendes intracomunitàries a distància a persones adquisicions intracomunitàries de les quals estiguin no subjectes