Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Aplicació del recàrrec d'equivalència

El recàrrec d'equivalència s'aplica a les següents operacions :

 1. Entregues de béns mobles o semovents per empresaris a comerciants detallistes.

  Els proveïdors dels detallistes els repercutiran, a més de l'IVA, el recàrrec d'equivalència, de forma independent en la factura i sobre la mateixa base. En aquests casos, s'ha d'expedir factura separada per documentar aquestes entregues.

  La liquidació i ingrés del recàrrec d'equivalència s'efectuaran pel proveïdor conjuntament amb l'IVA i ajustant-se a les mateixes normes.

  Per a la seva correcta aplicació, els detallistes estan obligats a indicar als seus proveïdors o a la Duana la circumstància d'estar o no inclosos en aquest règim.

  En el cas de no repercutir-li el recàrrec d'equivalència algun proveïdor, quan resultés d'aplicació, el detallista ha de posar-ho en coneixement de la Delegació o Administració de l' AEAT corresponent al seu domicili fiscal, per no incórrer en infracció.

  Des del gener de 2020, s'incorpora en la Seu electrònica de l'AEAT  un nou servei d'ajuda «Consulta detallistes en recàrrec d'equivalència »que permet consultar si un clienta està sotmès o no al règim especial del recàrrec d'equivalència. La dada oferta per aquest servei d'ajuda es correspon amb la situació censal en la data de consulta.

 2. Quan el comerciant detallista en règim de recàrrec d'equivalència realitza adquisicions intracomunitàries, importacions i adquisicions de béns en els que el detallista sigui subjecte passiu per inversió. En aquests casos, el detallista té obligació de liquidar i pagar l'impost i el recàrrec, presentant el model 309.

Supòsits de no-aplicació del recàrrec d'equivalència:

 • Entregues a comerciants que acreditin no estar sotmesos al règim especial.

 • Entregues per subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

 • Entregues, adquisicions intracomunitàries i importacions de béns que no són objecte de comerç per l'adquirent.

 • Entregues, adquisicions intracomunitàries i importacions d'articles exclosos de l'aplicació del règim especial.