Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestions més freqüents plantejades en aquest capítol

1. Com podrà presentar el model 390, una persona física període de liquidació del qual sigui trimestral?

Podrà presentar-ho telemàticament per Internet amb certificat electrònic. També pot presentar-ho per Internet utilitzant el sistema de Cl@ve.

2. Com presenten el model 390 els subjectes passius acollits al procediment de declaració conjunta?

Els subjectes passius acollits al procediment de declaració conjunta presenten en un només document l'autoliquidació de l'impost, però han de presentar individualment la declaració-resum anual fent constar que estan acollits a aquesta modalitat.

3. Han de declarar-se en el model 349 els transports intracomunitaris de béns que es realitzan amb motiu de les adquisicions intracomunitàries?

Sí, en el model 349 es declaren tant les entregues i adquisicions de béns, com les adquisicions i prestacions intracomunitàries de serveis.

4. Les grans empreses que tenen obligació de presentar declaracions mensuals a l'IVA. Quan han de presentar la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries?

El model 349 ha de presentar-se mensualment en els mateixos terminis que l'autoliquidació de l'impost, llevat que pel seu volum d'operacions intracomunitàries tingui una periodicitat trimestral.

5. Quin és la forma de ser procedent quan es presenta durant el quart trimestre una autoliquidació a compensar i es volia sol·licitar la devolució?

El dret a sol·licitar la devolució es configura com una operació alternativa al dret a compensar el crèdit, no essent possible variar l'opció fora del termini establert per a la presentació del model d'autoliquidació i sempre que es renunciï expressament a l'anterior opció.

Només en els supòsits en què no existeixi cap mitjà per recuperar el crèdit davant la Hisenda Pública serà possible acceptar el canvi d'opció fora del termini de presentació del model d'autoliquidació.

6. Un subjecte passiu inscrit a REDEME té obligació de presentar la declaració-resum anual d'IVA, model 390?

Els subjectes passius inscrits a REDEME tenen període de liquidació mensual i en conseqüència tenen l'obligació de portar els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Per tant, estan exonerats de presentar la declaració-resum anual d'IVA, model 390, llevat que no tinguin obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

Encara que quedin exonerats de la presentació del model 390, han de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a aquests efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a les que es refereix la seva declaració, si escau, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d'operacions realitzades en l'exercici.