Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Devolució de les quotes suportades per les Forces Armades de qualsevol Estat membre diferent d'Espanya per adquisicions vinculades a esforços realitzats en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa

Amb efectes 1 de juliol de 2022, s'estableix l'exempció de l'impost sobre el valor afegit a la importació, a les operacions interiors i per a les adquisicions intracomunitàries de béns efectuats per les forces armades de qualsevol Estat membre diferent d'Espanya, per a ús d'aquestes forces o del personal civil al seu servei, o per al proveïment dels seus menjadors o cantines, sempre que aquestes forces estiguin afectades a un esforç de defensa realitzat per dur a terme una activitat de la Unió en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa.

Les exempcions anteriors han estat objecte de desenvolupament pel Reglament pel qual es desenvolupen les exempcions fiscals relatives a les Forces Armades dels Estats membres de la Unió Europea afectades a un esforç de defensa en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa i s'estableix el procediment per a la seva aplicació, aprovat pel Reial Decret 443/2023, de 13 de juny.

En relació amb les exempcions en les operacions interiors i intracomunitàries, l'article 5 de l'esmentat reglament estableix dos procediments per a l'aplicació d'aquestes exempcions: un procediment d'exempció directa prèvia obtenció del corresponent certificat i un procediment de devolució o de reemborsament que requereix l'amb prèvia solicitud del beneficiari.

Pel que fa al procediment de devolució, s'utilitzarà en aquells casos en què no sigui possible el certificat en el moment de realitzar-se l'operació.

Aquesta devolució se sol·licitarà mitjançant la presentació del model 381. Aquesta presentació s'efectuarà de forma obligatòria per via electrònica a través d'Internet.

Les sol·licituds de devolució hauran de referir-se a les quotes suportades en cada trimestre natural i es presentaran en el termini dels sis mesos següents a la terminació del període a què corresponguin. Excepcionalment, les sol·licituds corresponents al tercer i quart trimestre de 2022 i al primer trimestre de 2023 es presentaran en el termini de presentació corresponent al segon trimestre de 2023.

Amb la presentació del formulari, haurà d'adjuntar-se un fitxer amb la còpia electrònica dels següents documents:

  • Les factures

  • Certificat que justifiqui la concessió per les autoritats competents de l'Estat membre al que pertanyin les forces armades del dret a adquirir els béns o serveis amb exempció. 

No obstant això, es podrà substituir l'emplenament de la relació de factures per la presentació d'un fitxer amb la relació de les factures.