Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Càlcul i reintegrament de la compensació

1. Operacions per les quals té dret al cobrament de la compensació

 1. Entregues dels productes naturals obtinguts en les seves explotacions a uns altres empresaris o professionals.

  Per exemple, si l'agricultor ven fruita a particulars, en l'exercici de la seva explotació, no repercutirà IVA ni pot percebre compensació.

  Per excepció, no tenen dret al cobrament d'aquesta compensació:

  • Quan embenen a uns altres empresaris acollits a aquest règim.

  • Quan embenen a empresaris o professionals que realitzin exclusivament operacions exemptes sense dret a deducció.

 2. Entregues intracomunitàries exemptes dels productes naturals a una persona jurídica que no actuï com empresari o professional.

 3. Prestacions de serveis accessoris inclosos en el règim especial a empresaris o professionals.

  No s'aplica si el destinatari està també acollit a aquest règim.

2. Quantia de la compensació a un tant alçat

En activitats agrícoles i forestals s'aplica el 12 per cent.

En activitats ramaderes i pesqueres s'aplica el 10,5 per cent.

Els percentatges indicats s'apliquen al preu de venda dels productes o serveis. No es computen els tributs indirectes ni les despeses accessòries i complementaris carregats separadament a l'adquirent, com ara comissions, embalatges, portis, transports, assegurances, financers o d'altres.

3. Obligats al reintegrament de les compensacions

 1. Com a regla general l'adquirent dels béns o destinatari dels serveis.

  Exemple:

  Si un agricultor ven l'1 de març a un empresari establert a les Illes Balears per un import de 2000 euros, té dret al cobrament d'una compensació del 12 per cent per la venda realitzada a empresaris en territori espanyol de l'IVA, que li ha de reintegrar el destinatari de la compra (2000 x 12% = 240 euros). El destinatari expedirà un rebut que ha de signar l'agricultor i que serveix de justificant de l'operació.

 2. La Hisenda Pública per les exportacions o entregues intracomunitàries i pels serveis oferts a destinataris establerts fora del territori d'aplicació de l'impost.

  Exemple:

  Si l'agricultor ven a un empresari francès productes per un import de 1.000 euros, està realitzant una entrega intracomunitària exempta, per la qual té dret a sol·licitar el reintegrament de la compensació corresponent (1.000 x 12% = 120 euros), presentant el model 341 durant els vint primers dies naturals següents a cada trimestre natural, llevat de la de l'últim trimestre natural per al qual hi ha de termini fins al 30 de gener.

4. Requisit formal: rebut

Per cobrar aquesta compensació, el destinatari ha d'expedir un rebut que ha de ser signat pel subjecte passiu acollit al REAGP, a què li ha d'entregar una còpia.

Dades que han de constar en el rebut:

 1. Sèrie i número: la numeració serà correlativa.

 2. Nom i dos cognoms o denominació social, NIF i domicili de l'expedidor i del destinatari, així com indicació que el titular de l'explotació està acollit al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

 3. Descripció dels béns entregats o serveis prestats, així com el lloc i data de les respectives operacions.

 4. Preu dels béns o serveis.

 5. Percentatge de compensació aplicat.

 6. Import de la compensació.

 7. Signatura del titular de l'explotació agrícola, ramadera, forestal o pesquera.

Amb aquests requisits, l'empresari que ha satisfet la compensació, si es compleixen la resta dels condicionants comuns per a les deduccions, pot deduir-la en la seva autoliquidació.