Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

No-aplicació del règim especial

No s'aplicarà el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:

 1. Als que no són titulars d'aquestes explotacions, segons el que ha vist en l'apartat anterior «Requisits» .

 2. Activitats excloses. El règim especial no pot aplicar-se a les següents activitats:

  1. Quan es transformin, elaborin o manufacturin els productes naturals.

   No tenen aquesta consideració els actes de mera conservació com: pasteurització, congelació, assecat, neteja, pelat, trossejat, desinfecció, etc.; ni l'obtenció de primeres matèries agropecuàries que no requereixin el sacrifici del guanyat.

  2. Quan s'embenen els productes obtinguts barrejats amb uns altres adquirits a tercers, llevat que siguin merament conservants.

  3. Quan s'embenen els productes en establiments fixos situats fora de les explotacions o en establiments en els que el subjecte passiu realitzi a més unes altres activitats econòmiques.

  4. Explotacions cinegètiques recreatives o esportives.

  5. Pesca marítima.

  6. Ramaderia independent.

  7. Prestació de serveis accessoris no inclosos en el règim.

   Les activitats excloses d'aquest règim (com ramaderia independent; cria, guarda i engreix de guanyat; serveis accessoris exclosos) poden tributar en el règim simplificat.

 3. Subjectes passius exclosos. No poden aplicar aquest règim:

  1. Les societats mercantils.

  2. Les societats cooperatives i societats agràries de transformació.

  3. Els qui haguessin realitzat operacions relatives a les activitats compreses en aquest règim l'any anterior per un import superior a 250.000 euros i els qui superin, per a la totalitat d'operacions diferents de les compreses en aquest règim durant l'any anterior, 250.000 euros.

   La determinació del volum d'operacions es realitzarà tenint en compte les següents regles:

   • En operacions sotmeses al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca i el règim simplificat per al conjunt de les activitats agrícoles, forestals i ramaderes que es determinin, es computaran únicament aquelles que hagin d'anotar-se en els llibres registre.

   • En operacions sotmeses a uns altres règims especials o al règim general, es computaran segons el que disposa l'article 121 de la Llei de l'IVA. No es computaran les operacions d'arrendament de béns immobles de la qual realització suposi el desenvolupament d'una activitat econòmica en l'IRPF.

  4. Els empresaris o professionals que haguessin renunciat a l'aplicació del règim d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per qualsevol de les seves activitats econòmiques.

  5. Els empresaris o professionals que haguessin renunciat a l'aplicació del règim simplificat.

  6. Aquells empresaris o professionals adquisicions de les quals i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals hagin superat l'any anterior 250.000 euros anuals, IVA exclòs (no es tenen en compte les adquisicions d'immobilitzat).

 4. Renúncia al règim especial.

  Regla general

  En general, la renúncia ha d'efectuar-se a través de la corresponent declaració censal (model 036 o 037), que té una vigència mínima de tres anys i s'entendrà prorrogada per a cadascun dels anys següents en què pogués resultar aplicable el règim, llevat que es revoqui expressament el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de ser efectiu.

  No obstant això, el termini de les renúncies i revocacions per a l'any 2023 és des del 25 de desembre de 2022 fins al 31 de gener de 2023.

  Les renúncies i revocacions presentades des de l'1 fins al 24 de desembre de 2022 s'entenen presentades en termini, essent modificables en el termini previst en el paràgraf anterior.

   Regles especials

  La pràctica de les deduccions de les quotes suportades o satisfetes abans de l'inici de la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de serveis equival a la renúncia.

  La renúncia també s'entén realitzada amb la presentació en termini de l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural en què hagi d'assortir efectes o de la primera declaració que hagi de presentar-se després del començament de l'activitat aplicant el règim general.