Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

És aplicable als titulars d'explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres, que no haguessin renunciat a l'aplicació d'aquest règim.

S'exclou expressament de la consideració de «titulars d'explotacions agrícoles, forestals, ramaderes o pesqueres» a l'efecte d'aquest règim especial a:

  1. Els propietaris de finques o explotacions que les cedeixin en arrendament o en parceria o que de qualsevol altra forma cedeixin la seva explotació, així com quan cedeixin l'aprofitament de la resina dels pins ubicats en les seves finques o explotacions.

  2. Els que realitzin explotacions ramaderes en règim de ramaderia integrada.

Concepte d'explotació agrícola, ramadera, forestal o pesquera

Tenen aquesta consideració les que obtinguin de manera directa productes naturals, vegetals o animals, dels seus cultius, explotacions o captures. Entre altres activitats s'inclouen el cultiu de flors, espècies, llavors, etc., encara que sigui en hivernacles; la ramaderia vinculada a l'explotació del sòl, inclosa l'avicultura, apicultura, cuniculicultura, sericicultura i cria d'espècies cinegètiques; la silvicultura; les explotacions pesqueres en aigua dolça; vivers de mol·luscos, crustacis i piscifactories.

Es consideren inclosos en el règim especial els serveis accessoris que els titulars de les explotacions presten a tercers amb els mitjans ordinàriament empleats en les seves explotacions, sempre que contribueixin a la realització de les produccions agrícoles, forestals, ramaderes o pesqueres dels destinataris. S'entén que els serveis prestats són accessoris si durant l'any anterior el seu import no va superar el 20 per cent  del volum total d'operacions de l'explotació.

Tenen la consideració de serveis accessoris, entre altres:

La plantació, sembra, cultiu, recol·lecció i transport; l'embalatge i condicionament de productes; la cria, guarda i engreix d'animals; l'assistència tècnica; l'arrendament d'eines i maquinària; l'eliminació de plantes i animals perjudicials; l'explotació d'instal·lacions de reg i drenatge; els serveis complementaris de la silvicultura com tala, treu, estellat i escorxat d'arbres i la neteja de boscos.