Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligats a presentar la declaració

Estan obligats a presentar la declaració-resum anual tots aquells subjectes passius de l'IVA que tinguin l'obligació de presentar autoliquidacions periòdiques de l'impost, inclosos els subjectes passius acollits al procediment de declaració conjunta. S'exclouen d'aquesta obligació als subjectes passius acollits als règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis que presentin el model 369 i a aquells subjectes passius que resultin exonerats mitjançant Ordre  de la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

En aquest sentit, la redacció actual de l'article 1 de l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre, estableix que estan exonerats de presentar la declaració resum anual de l'Impost els següents subjectes passius:

  1. Subjectes passius de l'Impost obligats a la presentació d'autoliquidacions periòdiques, amb període de liquidació trimestral que tributant només en territori comú realitzin exclusivament les activitats següents:

    1. Activitats que tributin en règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit, i/o

    2. Activitat d'arrendament de béns immobles urbans.

    L'exclusió de l'obligació de presentar la Declaració-resum anual de l'impost sobre el valor afegit previst en aquest número 1 es mantindrà en cas que els subjectes passius realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques.

  2. Subjectes passius que portin els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'acord amb el que preveu l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

En ambdós supòsits l'exoneració de presentar la declaració-resum anual de l'impost sobre el valor afegit, model 390, no serà procedent en cas que no existeixi obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

Encara que se'ls exoneri de la presentació del model 390 hauran de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a aquests efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a les que es refereix la seva declaració i, si escau, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d'operacions realitzades en l'exercici.