Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

La declaració-resum anual. Model 390

La declaració-resum anual de l'IVA, model 390, és una declaració tributària de caràcter informatiu que conté el conjunt de les operacions realitzades durant l'any natural.

Per efectuar la declaració-resum anual, haurà d'utilitzar-se el model 390, que estableixi el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. El model 390 va ser aprovat per l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre.

L'Agència Tributària ha incorporat en la Seu electrònica el servei «Ajuda emplenament model 390 bàsic per a autònoms», que li ajuda a determinar els imports i una altra informació a consignar en les caselles del model 390, sempre que tributi exclusivament a l'Administració de l'Estat. Aquest servei pot ser utilitzat per contribuents que apliquin exclusivament el règim general amb període trimestral i sempre que durant l'exercici no apliquin prorrata ni sectors diferenciats, no realitzin operacions de comerç exterior, no tinguin clients que estiguin en recàrrec d'equivalència, no estiguin inclosos en règim de caixa ni siguin destinataris del mateix, no tinguin operacions en les que s'apliqui la inversió de subjecte passiu, ni hagin satisfet compensacions del règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

  1. Obligats a presentar la declaració
  2. Contingut
  3. Termini i formes de presentació
  4. Supòsit pràctic