Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Supòsit pràctic

El senyor «X» ha realitzat les següents activitats econòmiques durant l'any 2023:

 • Fabrica cuines, batedores, cafeteres, aspiradores, frigorífics, assecadores, ventiladors, rentadores, etc. Aquesta activitat es troba recollida en l'epígraf 345.1 de l'impost sobre activitats econòmiques («fabricació d'aparells electrodomèstics »).

 • Té una explotació agrícola per la qual no ha renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Tributació per l'impost sobre el valor afegit:

 • Per la fabricació d'aparells electrodomèstics tributa pel règim general de l'impost.

 • Per l'explotació agrícola, tributa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, el que significa que per aquesta activitat no presenta autoliquidacions, obtenint la corresponent compensació a un tant alçat cada vegada que bena.

Les activitats realitzades constitueixen dos sectors d'activitat diferenciats, per la qual cosa el règim de deduccions s'aplica amb independència a cadascun d'ells. Si hi ha alguna adquisició que afecti a diversos d'aquests règims, serà aplicable la prorrata per determinar quina part de l'IVA suportat és deduïble, tenint en compte, a aquests efectes, que les operacions realitzades en el règim especial no donen dret a deduir.

Les operacions que es descriuen en el supòsit es produeixen exclusivament en l'activitat de fabricació d'aparells electrodomèstics.

El volum global d'operacions de l'any  2022 va ser de 300.000 euros.

La declaració del 4t trimestre de&nbsp 2022 va resultar a compensar per 3.000 euros.

En les operacions, suposarem que l'impost no està inclòs en el preu llevat que, per precepte legal, hagi d'entendre's el contrari o s'indiqui expressament una altra cosa.

Operacions del primer trimestre

(1) Compra motors a un empresari espanyol per 36.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari
 • IVA suportat: (36.000 x 21%): 7.560 euros

(2) Compra xapa a un fabricant alemany per 18.000 euros.

 • HI: adquisició intracomunitària de béns
 • IVA meritat i suportat: (18.000 x 21%): 3.780 euros

(3) Rep serveis d'un advocat per 6.000 euros.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un professional
 • IVA suportat: (6.000 x 21%): 1.260 euros

(4) Rep la factura del transport realitzat per un transportista alemany pel trasllat dels béns del punt (2) import del qual ascendeix a 3.000 euros.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un empresari

  El servei s'entén realitzat en la seva totalitat en el territori d'aplicació de l'impost en tractar-se d'un transport intracomunitari de béns destinatari del qual és un empresari o professional

  Es produeix la inversió del subjecte passiu per ser el prestador no establert.

 • IVA meritat i suportat: (3.000 x 21%): 630 euros

(5) Paga per lloguer del local on exerceix l'activitat 5.000 euros.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA suportat: (5.000 x 21%): 1.050 euros

(6) Compra cargols al Marroc per un import de 12.000 euros.

 • HI: importació

  L'IVA meritat es paga en la duana per la qual cosa en l'autoliquidació només figura com IVA suportat. No pot optar per l'ajornament.

 • IVA suportat: (12.000 x 21%): 2.520 euros

(7) Ven electrodomèstics a un majorista per un import de 55.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari
 • IVA meritat: (55.000 x 21%): 11.550 euros

(8) Factura per muntatges i arranjaments en les vendes realitzades a particulars 4.000 euros.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA meritat: (4.000 x 21%): 840 euros

(9) Ven electrodomèstics a comerciants en el règim especial del recàrrec d'equivalència per 24.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  Per estar el destinatari en recàrrec d'equivalència, ha de repercutir l'IVA i el recàrrec sobre la mateixa base.

 • IVA meritat: (24.000 x 21%): 5.040 euros
 • Recàrrec equivalència: (24.000 x 5,2%): 1.248 euros

(10) Ven electrodomèstics al Marroc per 12.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  L'entrega estarà exempta per expedir-se o transportar-se els béns fora de la Comunitat pel transmitent, és a dir, tractar-se d'una exportació.

Liquidació primer trimestre

IVA MERITAT

Règim general

 • Vendes interiors: [(55.000(7) + 24.000(9))] x 21%: 16.590 euros

 • Serveis prestats: (4.000(8)x 21%): 840 euros

 • Total IVA meritat en Vendes interiors i serveis prestats (83.000 x 21%): 17.430 euros

 • Recàrrec d'equivalència: (24.000(9)x 5,2%): 1.248 euros

 • Adquisicions intracomunitàries: [(18.000(2) + 3.000(4))] x 21%: 4.410 euros

 • TOTAL QUOTA MERITADA: 23.088 euros

IVA DEDUÏBLE

Per quotes suportades en operacions interiors

Compra interiors: (36.000(1) x 21%): 7.560 euros

Serveis rebuts: [(6.000(3) + 5.000(5)) x 21%]: 2.310 euros

Total quotes suportades en operacions interiors: 9.870 euros

Per quotes satisfetes en importacions: (12.000(6) x 21%): 2.520 euros

En adquisicions intracomunitàries: [18.000(2) + 3.000(4)) x 21%]: 4.410 euros

TOTAL A DEDUIR: 16.800 euros

Diferència: 6.288 euros

Quota a compensar de períodes anteriors: 3.000 euros, de les quals apliquem a aquest trimestre 3.000 euros

Diferència per ingressar: 3.288 euros

Unes altres dades a considerar per a la declaració-resum anual

 • A l'efecte de consignar les operacions realitzades en règim general (casella 99 del model 390), aquestes operacions han ascendit a 83.000 euros (de la base imposable de l'IVA meritat (104.000) cal descomptar les adquisicions intracomunitàries de béns i de serveis (21.000) perquè no són operacions realitzades sinó rebudes, a més cal tenir en compte que no ha de sumar-se dues vegades la base imposable sobre la qual s'aplica també el recàrrec d'equivalència).

 • Les exportacions del trimestre ascendeixen a 12.000 euros.

 • Les vendes agrícoles realitzades i documentades durant el trimestre han suposat 15.000 euros més el 12% de compensació: 16.800 euros.

Operacions del segon trimestre

(11) Compra peces al Japó per un import de 36.000 euros.

 • HI: importació de béns
 • IVA suportat: (36.000 x 21%): 7.560 euros

(12) Ven electrodomèstics a majoristes per 70.000 euros, s'acorda un descompte de 3.000 euros donat l'import de la comanda.

 • HI: entregues de béns efectuades per un empresari

  No s'inclouen en la contraprestació que constitueix la base imposable de l'impost els descomptes concedits al temps de realitzar-se l'operació i en funció d'ella.

 • IVA meritat: (67.000 x 21%): 14.070 euros

(13) Li presten un servei de reparació de maquinària per 30.000 euros. Està pendent de pagament, però ja ha rebut la factura. Per l'ajornament de pagament li cobren més de 600 euros d'interessos inclosos en factura.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un empresari

  És indiferent el moment de pagament sempre que sigui posterior a la meritació.

  Els interessos no s'inclouen en la base imposable en ser posteriors a la meritació, ser els usuals del mercat i fer-se constar separadament en la factura.

 • IVA suportat: (30.000 x 21%): 6.300 euros

(14) Ven electrodomèstics a comerciants en recàrrec d'equivalència per 12.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari
 • IVA meritat: (12.000 x 21%): 2.520 euros
 • Recàrrec d'equivalència: (12.000 x 5,2%): 624 euros

(15) Compra maquinària de fabricació per 1.800 euros.

 • HI: entrega de béns efectuada per un empresari

  En cap cas tindrà la consideració de bé d'inversió en ser inferior a 3.005,06 euros.

 • IVA suportat: (1.800 x 21%): 378 euros

(16) Rep serveis d'un advocat establert a França per 3.000 euros.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un professional

  L'operació s'entén realitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol per tenir el destinatari la condició d'empresari o professional i la seu de la seva activitat en aquest territori.

  Es produeix la inversió del subjecte passiu per ser el prestador no establert

 • IVA meritat i suportat: (3.000 x 21%): 630 euros

(17) Ven productes a un empresari japonès per 9.000 euros. La posada a disposició es realitza al Japó.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  Operació exempta per expedir-se o transportar-se els béns fora de la Unió Europea pel transmitent.

(18) Paga a un transportista espanyol 1.200 euros.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA suportat: (1.200 x 21%): 252 euros

(19) Compra peces a Holanda per un import de 18.000 euros.

 • HI: adquisició intracomunitària de béns
 • IVA meritat i suportat: (18.000 x 21%): 3.780 euros

(20) Rep bestretes de clients per 6.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  El cobrament de bestretes suposa la meritació de l'IVA.

 • IVA meritat: (6.000 x 21%): 1.260 euros

(21) Realitza reparacions per 6.000 euros dels electrodomèstics que ha venut.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA meritat: (6.000 x 21%): 1.260 euros

(22) Compra maquinària de fabricació per un import de 5.100 euros, obtenint un descompte per pagament immediat inclòs en factura de 100 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  No s'inclouen en la base imposable els descomptes concedits al temps de realitzar-se l'operació i en funció d'ella.

 • IVA suportat: (5.000 x 21%): 1.050 euros

(23) Ven productes a un comerciant francès per 12.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  Operació exempta per destinar-se els béns a un altre Estat membre.

(24) Li presten serveis de reparació de certs béns d'inversió per valor de 24.000 euros.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un empresari

  No té la consideració de bé d'inversió perquè són execucions d'obra per a la reparació de béns d'inversió.

 • IVA suportat: (24.000 x 21%): 5.040 euros

(25) Torna a Holanda productes defectuosos dels comprats en el punt (19) per 6.000 euros.

 • Es produeix la rectificació de l'IVA meritat i suportat.

 • IVA meritat i suportat: (-6.000 x 21%): -1.260 euros

(26) Guanya un concurs públic per instal·lar electrodomèstics. L'entrega es farà el mes de novembre. Import d'adjudicació: 108.900 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  Meritació: quan es produeixi la posada a disposició dels béns el mes de novembre.

  En la proposta econòmica s'entén en qualsevol cas inclòs l'impost.

 • Base imposable: (108.900 ÷ 1,21): 90.000 euros
 • IVA: (90.000 x 21%): 18.900 euros

(27) De les vendes realitzades durant el segon semestre de 2022 s'ha resolt una d'elles per un import de 7.260 euros, IVA inclòs, produint-se la devolució de les mercaderies.

 • Es produeix la rectificació de l'IVA meritat.

 • Base imposable: (7.260 ÷ 1,21): 6.000 euros
 • IVA meritat: (-6.000 x 21%): -1.260 euros

Liquidació segon trimestre

IVA MERITAT

Règim general

 • Vendes interiors: [(67.000(12) + 12.000(14) + 6.000(20)) x 21%]: 17.850 euros
 • Serveis prestats: 6.000(21)x 21%: 1.260 euros

 • Total IVA Meritat en Vendes interiors i serveis prestats (91.000 x 21%): 19.110 euros

 • Adquisicions intracomunitàries: [(3.000(16) + 18.000(19)) x 21%]: 4.410 euros

 • Recàrrec d'equivalència: (12.000(14)x 5,2%): 624 euros

 • Rectificació IVA meritat [(-6.000(27) - 6.000(25)) x 21%]: -2.520 euros

 • TOTAL QUOTA MERITADA: 21.624 euros

IVA DEDUÏBLE

Per quotes suportades en operacions interiors corrents:

Compres interiors: (1.800(15)) x 21%: 378 euros

Serveis rebuts: [(30.000(13) + 1.200(18) + 24.000(24)) x 21%]: 11.592 euros

Per quotes suportades en operacions interiors amb béns d'inversió:

Compres interiors: (5.000(22)) x 21%: 1050

Total quotes suportades en operacions interiors: 13.020 euros

Per quotes satisfetes en importacions: (36.000(11) x 21%): 7.560 euros

En adquisicions intracomunitàries: [(3.000(16) + 18.000(19) i(25)) x 21%]: 4.410 euros

Rectificació de deduccions: (-6.000(25) x 21%): -1.260 euros

TOTAL A DEDUIR: 23.730 euros

Diferència a compensar: -2.106 euros

Unes altres dades a considerar per a la declaració-resum anual

 • Les operacions realitzades en règim general (casella 99 del model 390) han ascendit a 91.000 euros [de la base imposable de l'IVA meritat (100.000 euros) cal descomptar les adquisicions intracomunitàries de béns i de serveis (-21.000 euros) perquè no són operacions realitzades sinó rebudes i cal afegir les reduccions efectuades (+12.000 euros), a més cal tenir en compte que no ha de sumar-se dues vegades la base imposable sobre la qual s'aplica també el recàrrec de equivalencia].

 • Les exportacions del trimestre han ascendit a 9.000 euros.

 • Les entregues intracomunitàries exemptes han ascendit a 12.000 euros.

 • Les vendes agrícoles realitzades i documentades durant el trimestre han suposat 11.000 euros més el 12% de compensació: 12.320 euros.

 • Dins l'IVA suportat correspon a béns d'inversió la compra del punt (22) (5.000 x 21%) = 1.050 euros.

Operacions del tercer trimestre

(28) Entrega gratuïta d'electrodomèstics per valor de 6.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari (autoconsum)

  La base imposable està constituïda pel cost dels béns.

 • IVA meritat: (6.000 x 21%): 1.260 euros

(29) Compres de motors per 18.000 euros, no rep la factura fins al quart trimestre.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  L'IVA serà deduïble quan rebi la factura.

(30) Ven a un particular un electrodomèstic per 3.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari
 • IVA meritat: (3.000 x 21%): 630 euros

(31) Importa xapa d'un fabricant per 6.000 euros.

 • HI: importació de béns
 • IVA suportat deduïble: (6.000 x 21%): 1.260 euros

(32) Ven a comerciants en règim especial del recàrrec d'equivalència per 24.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari
 • IVA meritat: (24.000 x 21%): 5.040 euros
 • Recàrrec d'equivalència: (24.000 x 5,2%): 1.248 euros

(33) Ven electrodomèstics a empresaris per 41.000 euros. La factura inclou 500 euros per transport i d'altres 500 euros per assegurança.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  La base imposable inclou qualsevol crèdit efectiu a favor de qui realitza l'entrega.

 • IVA meritat: (42.000 x 21%): 8.820 euros

(34) Compra béns per regalar a clients per 1.200 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  No són deduïbles les quotes suportades com a conseqüència d'adquisicions de béns i serveis destinats a atencions a clients.

(35) Ven a un particular italià persona física béns per 1.200 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  No és una entrega intracomunitària exempta per ser el destinatari un particular persona física.

 • IVA meritat: (1.200 x 21%): 252 euros

(36) Realitza una adquisició intracomunitària des de Bèlgica de béns corrents per 12.000 euros.

 • HI: adquisició intracomunitària de béns
 • IVA transferit i suportat: (12.000 x 21%): 2.520 euros

(37) Ven el 30 de setembre electrodomèstics a una empresa francesa per 18.000 euros. Els béns no surten del territori.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  L'operació no està exempta perquè els béns no surten del territori i és requisit imprescindible perquè es tracti d'una entrega intracomunitària exempta.

 • IVA meritat: (18.000 x 21%): 3.780 euros

(38) Devolució de mercaderies venudes aquest any a Espanya per 6.000 euros.

 • IVA meritat: (-6.000 x 21%): -1.260 euros

(39) Té despeses per participar en una exposició per un import de 1.200 euros.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un empresari
 • IVA suportat: (1.200 x 21%): 252 euros

(40) L'empresa d'assegurances que va assegurar l'operació del punt (33) li factura 500 euros.

 • HI: prestació de serveis realitzada per un empresari

  L'operació està exempta de l'impost.

Liquidació tercer trimestre

IVA MERITAT

Règim general

 • Vendes interiors: [(6.000(28) + 3.000(30) + 24.000(32) + 42.000(33) + 1.200(35)) x 21%] + [18.000(37) x 21%]: 19.782 euros
 • Devolució de vendes: (-6.000(38) x 21%): -1.260 euros

 • Recàrrec d'equivalència: (24.000(32)x 5,2%): 1.248 euros

 • Adquisicions intracomunitàries: (12.000(36)x 21%): 2.520 euros

 • TOTAL QUOTA MERITADA: 22.290 euros

IVA DEDUÏBLE

Per quotes suportades en operacions interiors

Serveis rebuts: (1.200(39) x 21%): 252 euros

Per quotes satisfetes en importacions: (6.000(31) x 21%): 1.260 euros

En adquisicions intracomunitàries: (12.000(36) x 21%): 2.520 euros

TOTAL A DEDUIR: 4.032 euros

Diferència: 18.258 euros

Quota a compensar de períodes anteriors: -2.106 euros que no s'apliquen a aquest trimestre

Diferència per ingressar: 18.258

Unes altres dades a considerar per a la declaració-resum anual

 • Les operacions realitzades en règim general (casella 99 del model 390) han ascendit a 88.200 euros [de la base imposable de l'IVA meritat (100.200 euros) cal descomptar les adquisicions intracomunitàries de béns (-12.000 euros) perquè no són operacions realitzades sinó rebudes. No cal afegir la reducció efectuada perquè pertany al mateix exercici. A més cal tenir en compte que no ha de sumar-se dues vegades la base imposable sobre la qual s'aplica també el recàrrec de equivalencia].

 • Les vendes agrícoles realitzades i documentades durant el trimestre han suposat 7.300 més el 12% de compensació: 8.176 euros.

Operacions del quart trimestre

(41) Compra de peces per 60.000 euros. Li repercuteixen el 10% en lloc del 21%.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  No pot deduir-se més del que li han repercutit.

 • IVA suportat: (60.000 x 10%): 6.000 euros

(42) Envia una bestreta a un proveïdor espanyol per 12.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  Les bestretes suposen la meritació de l'impost.

 • IVA suportat: (12.000 x 21%): 2.520 euros

(43) Obté descomptes per compres del primer semestre de l'any per un import de 18.000 euros

 • IVA suportat: (-18.000 x 21%): -3.780 euros

(44) Rep factures pendents del tercer trimestre per 18.000 euros

 • IVA suportat: (18.000 x 21%): 3.780 euros

(45) Ven electrodomèstics a detallistes en recàrrec d'equivalència per 12.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari
 • IVA transferit: (12.000 x 21%): 2.520 euros
 • Recàrrec d'equivalència: (12.000 x 5,2%): 624 euros

(46) Es produeix la devolució de mercaderies del punt (30) quedant sense efecte l'operació.

 • IVA transferit: (-3.000 x 21%): -630 euros

(47) Envia una bestreta a un proveïdor italià per 6.000 euros.

 • Les bestretes en adquisicions intracomunitàries no meriten l'IVA.

(48) Realitza exportacions per 12.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  És una entrega exempta de l'impost.

(49) Es produeix la meritació de l'operació realitzada amb l'ajuntament durant el segon trimestre (punt 26).

 • IVA meritat: (90.000 x 21%): 18.900 euros

(50) Compra un pis a un particular per 90.000 euros per utilitzar-ho com oficina.

 • Entrega de béns no subjecte a l'IVA perquè no la realitza un empresari o professional.

(51) Ven la llicència de fabricació a una empresa portuguesa.

 • Prestació de serveis no subjecte a l'IVA espanyol per no entendre's realitzada en el territori.

(52) Ven un magatzem a un particular per 72.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari

  Entrega exempta per ser segona entrega d'edificacions (sense possibilitat de renúncia).

(53) Compra motors a empresaris espanyols per un import de 72.000 euros.

 • HI: entrega de béns realitzada per un empresari
 • IVA suportat: (72.000 x 21%): 15.120 euros

Liquidació quart trimestre

IVA MERITAT

Règim general

 • Vendes interiors: [(12.000(45) + 90.000(49))x 21%]: 21.420 euros

 • Devolució de mercaderies: -3.000(46) x 21%: -630 euros

 • Recàrrec d'equivalència: (12.000(45)x 5,2%): 624 euros

 • TOTAL QUOTA MERITADA: 21.414 euros

IVA DEDUÏBLE

Per quotes suportades en operacions interiors

Compres realitzades: (60.000(41) x 10%): 6.000 euros

[(12.000(42) + 72.000(53)) x 21%]: 17.640 euros

Factures pendents de rebre: (18.000(44) x 21%): 3.780 euros

Rectificació deducció (-18.000(43) x 21%): -3.780 euros

TOTAL A DEDUIR: 23.640 euros

Les quotes a compensar de períodes anteriors (2.106 euros) no s'apliquen durant aquest trimestre

Diferència a compensar: -2.226 euros

Unes altres dades a considerar per a la declaració-resum anual

 • Les operacions realitzades en règim general (casella 99 del model 390) han ascendit a 99.000 euros [de la base imposable de l'IVA meritat (99.000) no cal afegir la reducció efectuada perquè pertany al mateix exercici. A més cal tenir en compte que no ha de sumar-se dues vegades la base imposable sobre la qual s'aplica també el recàrrec d'equivalència. No es tenen en compte les operacions no subjectes a l'IVA espanyol (51), aquesta quantitat haurà de consignar-se en la casella 110].
 • Les vendes agrícoles han suposat 24.000 més el 12% de compensació: 26.880.
 • Vendes immobiliàries exemptes: 72.000.
 • Exportacions: 12.000.

(Consulti com es liquida l'IVA d'aquest supòsit pràctic en el model 303 ).

(Consulti com es liquida l'IVA d'aquest supòsit pràctic en el model 390 ).