Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions del subjecte passiu

Els subjectes passius de l'impost tenen, entre d'altres, les següents obligacions:

1. Obligació de presentar declaracions de caràcter informatiu.

Respecte de l'IVA, cal destacar les següents:

  • Presentar declaracions relatives al començament, modificació i cessament de les activitats que determinin la seva subjecció a l'impost (model 036 o 037), així com si escau la declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis (formulari 035).

  • Presentar anualment, si escau, informació relativa a les seves operacions econòmiques amb terceres persones (model 347).

  • Presentar, si escau, la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349).

  • Presentar una declaració-resum anual (model 390), llevat que resultin exonerats per Ordre de la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Per als subjectes passius que hagin de portar els Llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica s'eliminen les obligacions de presentació de la declaració anual d'operacions amb terceres persones, model 347, així com també la declaració resum anual de l'IVA, model 390.

2. Obligació de presentar autoliquidacions i d'ingressar el seu import.

3. Obligació d'identificació.

Els subjectes passius de l'impost han de sol·licitar de l'Administració el número d'identificació fiscal, a més de comunicar-ho i acreditar-ho en els supòsits que s'estableixin.

4. Obligacions de facturació i comptables.

Els subjectes passius de l'IVA:

  • Han d'expedir i entregar factures de les seves operacions i conservar còpia dels mateixos.

  • Han de portar la comptabilitat i els registres que s'estableixin, sens perjudici del que disposa el Codi de Comerç i altres normes comptables.

El mode de complir amb l'obligació de portar els Llibres registre de l'IVA es va modificar el desembre de 2016 amb efectes des de l'1 de juliol de 2017.

A partir d'aquella data, els subjectes passius amb període de liquidació mensual i aquells que voluntàriament optin, hauran de portar els llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Per tant, el col·lectiu obligat a aquest nou sistema de gestió dels Llibres registre és l'integrat per tots els subjectes passius amb període de liquidació mensual:

  • Inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l'IVA).

  • Grans Empreses a l'efecte de l'IVA.

  • Grups d'IVA.

A aquests efectes, convé precisar que aquells subjectes passius que es trobin inclosos dins aquest col·lectiu i realitzin exclusivament operacions exemptes compreses en els articles 20 i 26 de la Llei de l'impost, tenen l'obligació de portar els seus llibres registre de l'IVA de la mateixa manera, és a dir, a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Si bé, no serà necessària la gestió del llibre registre de factures expedides quan no tinguin l'obligació d'expedir factura per totes les seves operacions, de conformitat amb el que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, sí que tenen l'obligació de portar el llibre registre de factures rebudes, amb caràcter general, amb independència que l'activitat realitzada es trobi totalment exempta de l'Impost i sense dret a la deducció de les quotes suportades en l'adquisició de béns i serveis per a aquesta activitat. (Consulta de la Direcció General de Tributs V1588-17).

5. Obligació de nomenar representant

Quan es tracti de subjectes passius no establerts en la Comunitat, llevat que es trobin establerts a les Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estat amb el que existeixin instruments d'assistència mútua anàlegs als instituïts en la Comunitat, han de nomenar un representant a l'efecte del compliment de les obligacions establertes en la Llei de l'IVA.

Com a excepció, no hauran de nomenar representant els empresaris o professionals que s'acullin als règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis.

En aquest capítol es tractarà breument l'obligació d'informar a través del model censal (la resta de les declaracions informatives són objecte d'uns altres capítols) i les obligacions de facturació i registre.