Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

A) Conceptes generals

En l'àmbit de l'IVA s'utilitzen els termes «importació» i «exportació» únicament quan es tracta d'adquisicions o entregues de béns a països no comunitaris, és a dir, com entrades i sortides de la Comunitat, i d'adquisicions intracomunitàries i d'entregues intracomunitàries de béns quan es tracta d'adquisicions i entregues de béns a països comunitaris, és a dir, les compres i vendes a països membres de la Comunitat.

Esquema adquisicions i entregues a països tercers i a països intracomunitaris

Apareixen aquí dos fets imposables nous: la importació, per referir-se a l'entrada en el territori de la Comunitat de mercaderies procedents de tercers països i l'adquisició intracomunitària com entrada en el territori espanyol de l'IVA (del que estan excloses les Canarias, Ceuta i Melilla) de béns que procedeixin d'un altre Estat membre de la Unió Europea.

El gravamen de les importacions i les adquisicions intracomunitàries es realitza de forma diferent: mentre les primeres han de liquidar-se en la Duana (sens perjudici de la possibilitat de diferir el seu pagament en determinats casos), les segones es liquiden integrades en l'autoliquidació que periòdicament es presenta per totes les operacions.

En el trànsit intracomunitari existeix un tractament diferent segons es tracti d'adquisicions realitzades per particulars o per empresaris:

  1. Les entregues de béns a particulars tributen per regla general al país de destinació, és a dir, al país en què es troba el particular. S'exceptuen  les entregues de béns efectuades per les microempreses establertes en un únic Estat membre que realitzin vendes intracomunitàries a particulars d'uns altres Estats membres de forma ocasional.

  2. Les entregues de béns a empresaris o professionals, subjectes passius d'IVA, tributen al país de destinació, és a dir, al país de l'empresari que adquireix, com a adquisició intracomunitària de béns.

D'altra banda, no s'aplica el règim general d'adquisicions intracomunitàries a les adquisicions realitzades en un Estat membre que tributin pel règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció. Això es deu a que el funcionament d'aquest règim especial exigeix que la tributació es localitzi en l'Estat d'origen.

Perquè les importacions i adquisicions intracomunitàries estiguin gravades per l'impost han de complir-se els següents requisits:

  1. Ha de configurar-se l'operació com a adquisició intracomunitària o importació.

  2. Ha de realitzar-se en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

  3. L'operació no ha d'estar compresa entre els supòsits de no-subjecció previstos en la Llei.

  4. L'operació no ha d'estar inclosa entre els supòsits d'exempció previstos en la Llei.