Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Devolució a empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost, Illes Canàries, Ceuta i Melilla per l'IVA suportat en les adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades en la Comunitat, a excepció de les realitzades en aquest territori

1. Requisits

Els empresaris o professionals que estiguin establerts en el territori d'aplicació de l'impost, així com els establerts a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, poden sol·licitar la devolució de les quotes suportades per adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades en la Comunitat, mitjançant la presentació per via electrònica d'una sol·licitud a través dels formularis disposats en la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Aquest òrgan informarà sense demora al sol·licitant de la recepció de la sol·licitud per mitjà de l'enviament d'un justificant de recepció electrònic i decidirà la seva remissió per via electrònica a l'Estat membre en el que s'hagin suportat les quotes en el termini de 15 dies comptats des d'aquesta recepció.

El sol·licitant haurà d'estar inscrit en el servei de notificacions en direcció electrònica per a les comunicacions que realitzi l'Agència Tributària.

2. Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució s'iniciarà l'endemà del final del període de devolució i conclourà el 30 de setembre següent a l'any natural en el que s'hagin suportat les quotes.

3. Procediment

Els empresaris i professionals establerts en el territori d'aplicació de l'impost, presentaran el formulari 360 de «Sol·licitud de devolució de l'impost sobre el valor afegit suportat per empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'impost »aprovat per l'Ordre EHA/789/2010, de 16 de març (BOE de 30 de març), per sol·licitar la devolució.

Aquest formulari serà presentat obligatòriament per via telemàtica a través d'Internet.

Cadascun dels Estats membres en els que s'hagin suportat les quotes de la qual devolució se sol·licita, podrà optar per exigir l'aportació de determinades dades recollides en aquest model de formulari. Els camps corresponents a les dades esmentades estaran disponibles en funció de l'opció escollida per l'Estat membre de devolució.

La sol·licitud de devolució únicament es considera presentada quan contingui tota la informació exigida per l'Estat membre de devolució.