Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits formals

1. Amb caràcter general, els llibres registre han d'emportar-se:

 • Amb claredat i exactitud.

 • Per ordre de dates.

 • Sense espais en blanc, interpolacions, raspadures ni ratllades. En el Llibre Registre de béns d'inversió es deixaran espais en blanc en previsió dels possibles càlculs i ajustaments de la prorrata definitiva.

 • Els errors o omissions han de salvar-se a continuació immediatament que s'adverteixin.

 • Les anotacions hauran de ser fetes expressant els valors en euros, havent d'efectuar-se la conversió quan la factura s'hagués expedit en una divisa diferent.

 • Les pàgines han d'estar numerades correlativament.

2. No obstant això, els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, han d'emportar-se tenint en compte les especificacions normatives i tècniques desenvolupades en l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.

El procediment establert per realitzar aquest subministrament serà:

 • Mitjançant els serveis web basats en l'intercanvi de missatges en format XML.

  Cadascun d'aquests missatges contindrà un número màxim de registres de facturació per enviament. Aquest número màxim serà el que es defineixi en la Seu electrònica de l'AEAT a Internet. (Actualment aquest número màxim de registres per cada enviament és de 10.000, no obstant això, el nombre d'enviaments és il·limitat).

  Només es poden realitzar enviaments amb certificat electrònic, inclosos els certificats electrònics de segell.

 • Mitjançant la utilització del formulari web. Es permetrà el subministrament dels registres de facturació de forma individual. Els enviaments es poden realitzar amb certificat electrònic, i si escau amb cl@ve (persona física titular del llibre o apoderada).